АВТОРЕФЕРАТИ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ, ВИКОНАНИХ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Ю.О. КАРПЕНКА

1988

Бондаренко И.В. Словообразовательные гнезда омонимов современного русского языка. Спец-сть 10.02.01 — русский язык. — Одесса: ОГУ, 1988. — 15 с.

Жмурко Д.А. Развитие русского именника Измаильщины: Сопоставительный анализ. Спец-сть 10.02.01 — русский язык. -К.: КГПИ, 1988. — 22 с.

Иванова Е.Б. Стилистические функции собственных имен: на материале произведений К.Г. Паустовского. Спец-сть 10.02.01 — русский язык. — Одесса: ОГУ, 1987. — 16 с.

Мурадян И.В. Антропонимия прозы А.С. Пушкина. Спец-сть 10.02 01 — русский язык.- Одесса: ОГУ, 1988. — 16 с.

Мысык С.Г. Ономастика А.А. Блока: Смыслообразующие функции номинации персонажей. Спец-сть 10.02.01 — русский язык. — ОдеАнтропонімічні аргументи в історії слов’янської фонеми сса: ОГУ, 1988. — 16 с.

1989

Аксенов С.С. Проблема семантической организации русских прозвищ: на материале советской художественной прозы 60-80-х годов. Спец-сть 10.02.01 — русский язык. — Одесса: ОГУ, 1988. — 16 с.

Морозюк И.Е. Производные глаголы в устной научноemй речи. Спец-сть 10.02.01. — русский язык. — Ойконіміяp північно-західної Одещини // Проблеми інтерпре­тації і рецепції художнього тексту. -Одеса: Астропринт, 2003. — С.: В. Г. Скляренко. Праслов’янськаакцентологІя. -К.: Укр. книга, 1998.-342 с.//Мовознавство. — 1999.- №6.- С. 68-70.Одесса: ОГУ, 1989. — 16 с.

Пономаренко Т.В. Лексико-семантическое поле прилагательных отношения в современном русском языке. Спец-сть 10.02.01. — русский язык. — Одесса: ОГУ, 1988. — 16 с.

Попова В.М. Функционирование терминологической лексики в устной научной речи. Спец-сть 10.02.01. рус­ский язык. — Одесса: ОГУ, 1989. — 16 с.

1990

Кучинский Ю.Б. Неологизмы-существительные в современном русском литературном языке. Спец-сть 10.02.01. — русский язык. — Одесса: ОГУ, 1990. — 16 с.

Присовская Г.Е. Многозначное слово в русском учебном тексте. Спец-сть 10.02.01 — русский язык. -Одесса: ОГУ, 1990. — 16 с.

1992

Данильченко A.B. Функционирование топонимов в русском газетном тексте. Спец-сть 10.02.01 — русский язык. -Одесса: ОГУ, 1991. — 16 с.

Кныш Е.В. Лингвистический анализ наименований кинофильмов в русском языке. Спец-сть 10.02.01 — русский язык. -Одесса: ОГУ, 1992. — 17 с.

Мариненко И.О. Функции антропонимов в романах И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Спец-сть 10.02.01 — русский язык. -Одесса: ОГУ, 1992. — 16 с.

Юдин A.B. Проблемы ономастики русских заговоров. Спец-сть p10.02.01. — руссpкий язык. — Одесса: ОГУ, 1992. — 16 с.

1993

Боєва Є.В. Антропонімія повістей M.B. Гоголя. Спец-сть 10.02.01 — російська мова. — Одеса: ОДУ, 1993. — 16 с.

Сапригіна Н. В. Авторська семантизація в художній прозі: На матеріалі творів К. Г, Паустовського, М. А. Булга­кова. Спеціальність 10.02.01 — російська мова.- Одеса: ОДУ, 1993. — 22 с.

Сергеева М Ф. Функціонування і розвиток російської дипломатичної термінології у 18 столітті. Спец-сть 10.02.01 — російська мова. — Одеса: ОДУ, 1993 — 15 с.

1994

Семененко Л. А. Морфопоетика іменника та дієслова: Порівняльний аналіз ідіолектів Б. Ахмадуліноїта А. Вознесенського. Спеціальність 10.02.0p1 -російська мова.- Одеса: ОДУ, 1994. — 15 с.

Ковалевська Т. Ю. Стилістичний потенціал космічних назв в українській поезії ХІХ-ХХ століть. Спеціальність 10.02.02 — українська мова. — Дніпропегровськ: ДДУ, 1994. — 19 с.

Рудько Л.П. Звертання в сучасній англійській мові: На матеріалі п’єс Б.Шоу. Спеціальність 10.02.04-германські мови-Одеса: ОДУ, 1994. -16 с.

Кириченко Л.Г. Лексична сполучуваність термінологі­зованих дієслів у науковому стилі російської мови. Спеці­альність 10.02.01 — російська мова. — Одеса: ОДУ,1994. — 15с.

Нагачевська С. А. Ономастика А. А. Ахматової: Гене­зис, функції, текстоутвореііня. Спеціальність 10.02.01 — російсь­ка мова. — Одеса, ОДУ, 1994. — 16 с.

1995

Перванов Явор Ангелов, гражданин Болгарии. Имплицитные аспекты номинации в русском и болгарском языках. Специальность 10.02.19 — теория языкознания.-Одесса: ОГУ, 1995. -16 с.

Черновалюк І.В. Функціонально-семантичний аналіз власних назв у художньому тексті: На матеріалі тstrongворчості І. О. Буніна. Спеціальність 10.02.01 — російська мова.- Одеса: ОДУ, 1995. — 17 с.

1996

Демченко В.М. Мовна ситуація на Півдні України. Спе­ціальність 10.02.01 — українська мова. — Дніпропегровськ: ДДУ, 1996. -16 с.

1998

Іванова Н.Г. Словотвірна характеристика лінгвістичних термінів з компонентом оним. Спеціальність 10.02.02 — російська мова. — Одеса: Інститут мовознавства НАН України, 1998. -17 с.

1999

Мельник М.Р. Ономастика творів Ліни Костенко. Спе­ціальність 10.02.01 -українська мова. — Одеса: ОДУ, 1999. — 18 с.

PDF

Брайченко С.Л. Антропонімічні уподобання мешканців Одеської області України: Лінгвістичний аналіз. Спеціальність 10.02.01 — українська мова.- Одеса: ОДУ, 1999. — 18 с.

2000

Порпуліт О. О. Ономастичний простір українських чарівних казок (у зіставленні з російськими казками). Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 — українська мова. — Одеса: ОДУ, 2000. -19с.

2003

Марчук О. І. Структурію-типологічні параметри порівняльних конструкцій н ідіостилі М. М. Коцюбинського. Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 -українська мова. — Одеса: ОНУ, 2003. — 19 с.

Соколова А. В. Онімічний аспект проблеми ідіостилю пись­менника (на матеріалі зіставлення антропонімії у романах Гри­горія Тютюнника «Вир» і Василя Земляка «Лебедина зграя»). Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 — українська мова.-Одеса: ОНУ, 2003. -19 с.

2006

Шестопалова Л.Д. Специфіка антропонімів у химерній прозі (на матеріалі творчості В.Г.Дрозда). Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 — українська мова. — Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечнpикова, 2006. — 19 с. PDF

Шотова-Ніколенко Г.В. Онімний простір романів Ю.І.Яновського Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 — українська мова. — Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2006. — 21 с. PDF

Петренко О.Д. Ономастика дитячих творів Роалда Дала [Текст] : Автореферат дис… канд. філол. наук: 10.02.04 – германські мови.— Одеса : Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, p 2006. — 18 с. PDF

2009

Мельник Г.І. Онімікон у структурі ідіостилю (на матеріалі поезії Євгена Маланюка) Автореферат… к. філолог. наук, спец.: 10.02.01 — українська мова. — Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2009. — 19 с. PDF

 

АВТОРЕФЕРАТИ ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ, ВИКОНАНИХ З НАУКОВИМ КОНСУЛЬТУВАННЯМ Ю.О. КАРПЕНКА

1999

Бондар О.І. Система і структура функціонально-семан­тичних полів темпоральності в сучасній українській літературній мові. Функціонально-ономасіологічний аспект. Спеці­альність 10.02.01 — українська мова.-К.: Інститут української мови HAH України, 1998.-33 с.

Дисертацію захище/strongно 20 січня 1999р.

Бондаренко І.П. Російсько-японські мовні взаємозв’язки XVIII ст. Історико-лінгpвістичне дослідження. Спеціальності 10.02,13 — мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії; 10.02.02 — російська мова.-К.: Інститут сходознав­ства їм. А. Кримського HAH України,1999.-37 с.

Дисертацію захищено 15 жовтня 1999р.

Стаття про дисертацію І.П. Бондаренка та її автора: Федорко С.С. ОДУ — Японія — зв’язок через простір і час //Одеський університет. — 1999, листопад, № 10. — С.2.

Бардіна Н. В. Енергеально-конфігуративне моделюван­ня мови: До розв’язання проблеми антропоцентричного мето­ду лінгвістичних досліджень. Спеціальність 10. 02.15 — загаль­не мовознавство.- К.: Інститут української мови HAH Укра­їни, 1999. — 39 с.

Дисертацію захищено 8 грудня 1999р.

2002

Ковалевська Т. Ю. Моделювання емпатії в сучасній українсь­кій мові. Спеціальність 10.02.01 — українська мова. -К.: Інститут української мови НАН України, 2002. — 36 с.PDF

Дисертацію захищено 9 жовтня 2002 р.

2005

Зубов М. І. Слов’янські повчання проти язичництва в лінгвотекстологічному висвітленні. Спеціальність 10.02.03-слов’янські мови. — К.: Інститут мовознавства НАН України, 2005. — 36 с. PDF

Дисертацію захищено 25 жовтня 2005 р.

 

ОПОНУВАННЯ: АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

1966

Лукьянюк K.M. Суффиксальное словообразование в буковинских говорах /прямая суффиксация/. Автореф.дис. … канд.филол.наук.-Черновцы: Черновицкий гос. ун-т, 1966, 23 с.

1969

Корепанова А.П. Словообразование гидронимов бассейна Нижней Десны. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.661. Языки народов СССР p/украинский язык/.- Киев: 0тделение лит-ры, языка и ис­кусствоведения АН СССР, 1969, 21 с.

Лосева Л.М. Межфразовая связь в текстах монологической речи /Основные структурные модели, типы и принципы семантической организации/. Автореф. дис. …доктора филол. наук. Специальность 10.660. Русский язык, — Одесса: Одесский гос.ун-т, 1969, 43 с.

Фащенко М.М. Глагольная синонимика в художественных произве­дениях Александра Довженко. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специ­альность 10.661. Языки народов СССР /украинский язык/.- Одесса: Одесский гос. ун-т, 1969, 24 с.

1970

Данчинова И.А. Синхроническая стратификация английских топо­нимов /на материале названий населенных пунктов городского типа/. Автореф. дис. … канд. филол. наук. — Улан-Удэ: Московский гос. ун-т, 1970, 20 с.

Жучкевич Б.А. Общие и региональные закономерности топоними­ки. Автореф. дис. … доктора географ. наук. Специальность II.690. Общая физическая география и география частей света. — Минск бело­русский гос. ун-т, 1970 , 35 с.

Коваль А.П. Структура научного текста /Научный стиль современного украинского литературного языка/. Автореф. дис. … доктора филол. наук. Специальность 10.661. Языки народов СССР /украинский язык/.- Киев: Киевский гос. ун-т, 1970, 40 с.

Чучка П.П. Антропонимия Закарпатья. Автореферат дис. …доктора филол. наук. Специальность 10.661. Языки народов СССР /украинский язык/.- Киев: Киевский гос. ун-т, 1970, 42 о.

1971

Большова Ю.В. Прономинализация прилагательных и причастий в современном руском литературном языке /семантическая характеристика/. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.660. Pyсский язык.- Львов: Львовский гос. ун-т, 1971, 20 с.

Гавронов Н.Ф. История графики восточнославянских языков. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.660. Pyсский язык. — Одесса: Одесский гос. ун-т., 1971, 21 с.

Самойленко Л.А. Система словоизменения в памятниках украин­ской деловой письменнpости Левобережной Украины второй половины XVII века. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.661. Языки на­родов СССР /украинский язык/.- Одесса: Одесский гос.ун-т, 1971, 28 с.

1972

Бабич Н.Д. Соотношение общенародного и узколокального в фра­зеологии украинского языка. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.02.02. Языки народов СССР /украинский язык/.- Одесса: Одесский гос. ун-т, 1972, 20 с.

Масенко Л.Т. Гидронимия бассейна Южного Буга. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.661. Языки народов СССР /украинский язык/.- Киев: Ин-т языковедения им.А.А. Потебни АН УССР, 1972, 25 с.

1973

Воробьева И.А. Топонимическая система средней части бассейна Оби. Автореф. дис. … доктора филол. наук. Специальность 10.02.02. Языки народов СССР.- Новосибирск: Сибирское оp style=»text-align: justify;»тделение АН СССР, 1973, 30 с.

Суяров Г.Л. Эволюция языка и принцип экономии /Из истории лингвистической мысли в отечественном языкознании/. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.02.19. Общее языкознание.- Самарканд, 1973, 20 с.

1974

Горпинич В.А. Оттопонимическое словообразование в украинском языке. Автореф. дис. … доктора филол. наук. Специальность 10.02 02. Языки народов СССР /украинский язык/.- Киев: Отделение лит-ры, языка и искусствоведения АН УССР, 1974, 68 с.

Купчинский O.A. Украинские географические названия на -ичі XIV-XX вв./история возникновения, семантико-структурный анализ, статистика и география/. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.02.19. Общее языкознание.- Одесса: Одесский гос.ун-т, 1974, 33 с.

Отин Е.С. Гидронимия юго-восточной Украины. Автореф. дис. … доктора филол. наук. Специальность 10.02.19. Общее языкознание.- Киев: Отделение лит-ры, языка и искусствоведения АН УССР, 1974, ,44 с.

Тури B.C. Устно-народные речевые средства в сказах М.А. Шолохова. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.02.01. Рус­ский язык. — Одесса: Одесский гос. ун-т, 1974, 24 с.

1975

Коваль-Костинская О.В. Лексико-семантическая группа назва­ний pцветов болгарского языка /Сопоставительная характеристика цве­товых наименований в болгарском,украинском и русском языках/. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.02.03. Славянские язы­ки.- Киев: Киевский гос. ун-т, 1975, 26 с.

1976

Калнынь Л.Э. Опыт моделирования системы украинского диалект­ного языка. Фонологическая система. Автореф.дис. … доктора филол. наук. Специальность 10.02.03. Славянские языки.- М.: Московский гос. ун-т, 1976, 33 с.

Кобылянская М.Ф. Глагольное управление в украинском языке /на материале произведений украинских писателей первой половины и 60-70 годов второй половины XIX века/. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.02.02. Языки народов СССР /украинский яэык/. — Черновцы: Черновицкий гос. ун-т, 1976, 24 с.

1979

Лобода В.В. Севернопричерноморская топонимия p/общие и реги­ональные проблемы украинской топонимической системы/ . Автореф. дис. … доктора филол. наук. Специальность 10.02.02. Языки народов СССР /украинский язык/.- Киев: Ин-т языковедения им.А.А. Потебни АН УССР, 1979, 52 с.

Юркенас Ю.К. Онимизация апеллятивов и развитие индоевропей­ских антропонимических систем. Автореф. дис. … доктора филол. наук. Специальность 10.02.20. Сравнительно-историческое и типологическое языкознание. — М.: Московский гос. ун-т, 1979, 37 с.

1980

Каховская Л.Ф. Аббревиация как способ словообразования. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.02.19. Общее языкозна­ние. — Минск: Белорусский гос. ун-т, 1980, 24 с.

1981

Соколовская Ж.П. Опыт системного описания семантических от­ношений в лексике /на материале русских имен прилагательных/. Автореф. дис. … доктора филол. наук. Специальность 10.02.01. Русский язык.- Киев: Ин-т языковедения им.А.А. Потебни АН УССР, 1981, 28 с.

1983

Абызова Э.Б. Типология словообразовательной формы имен су­ществительных /на материале немецкого субъязыка гидромеханики/. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.02.04. Германские языки /немецкий язык/.- Одесса: Одесский гос. ун-т, 1983, 15 с.

Кочерган М.П. Лексическая сочетаемость и значение слова /на материале украинского и других восточнославянских языков/. Автореф. дис. … доктора филол. наук. Специальность 10.02.02. Языки народов СССР /украинский язык/.- Киев: Ин-т языковедения им.А.А. Потебни АН УССР, 1983, 47 с.

Минякова pН.И. Сопоставителpьный анализ конъюнкторов и коннек­торов самостоятельных предложений связного текста. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.02.04. Германские языки /англий­ский язык/.- Одесса: Одесский гос. ун-т, 1983, 17 с.

1984

Пахомова С.Н. Русские составные личные именования донационального периода. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.02.01. Русский язык. — Одесса: Одесский гос. ун-т, 1984, 18 с.

Темкина В.Л. Содержательная сущность оценочности /на мате­риале английской лексики/. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специ­альность 10.02.04. Германские языки /английсpкий язык/.- Одесса: Одесский гос. ун-т, 1984, 16 с.

1985

Вакарюк Л.А. Структурно-семантический анализ имен существи­тельных со значением процесса, не мотивированных глаголами /на ма­териале русского языка/. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Сpпециаль­ность 10.02.01. Русский язык. — Одесса: Одесский гос. ун-т, 1985, 16 с.

Дацкив С.Л. Суффиксальное словообразование имен существительных в островных среднерусских говорах на территории Украинской ССР /Житомирская область/. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специ­альность 10.02.01. Русский язык. — Киев: Киевский гос. ун-т, 1985, 24 с.

Турута И.И. Собственные имена в художественной речи А.М. Горь­кого /прозвища и фамилии/. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специ­альность 10.02.01. Русский язык. — Киев: Киевский гос. ун-т, 1985, 24 с.

Иванова А.А. Микротопонимия Мозырского Полесья. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специ­альность 10.02.02. Языки народов СССР /бе­лорусский язык/.- Минск: Ин-т языкознания им.Якуба Коласа АН БССР, 1986, 23 с.

1986

Лучик В.В. Особенности катойконимического словообразования в русской разговорной речи. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специ­альность 10.02.01. Русский язык. — Днепропетровск: Днепропетровский гос. ун-т, 1986, 21 с.

Сидорова Т.А. Словообразовательная активность русских личных имен. Автореф. дис … канд. филол. наук. Специальность 10.02.01. Русский язык. — Киев: Киевский гос. ун-т, 1986, 23 с.

1987

Бакастова Т.В. Семантизация имени собственного в целом художественном тексте: на материале английского языка: Авторефдис .., канд.филол.наук. Спец-сть 10.02-04 — германские языки /английский язык/. — Одесса: ОГУ, 1987. — 16 с.

Лемтюгова В.П. Восточнославянская ойконимия и ее связи с семантической историей нарицательных названий типов поселений и жилища: Автореф. дис. … доктора филол.наук. Спец-сти 10.02.01 — русский язык и 10.02 02 — языки народов СССР. -К.: Ин-т языковедения АН УССР.- 1987. — 38 с.

Комарова Л.И. Качественные и количественные характеристики системы словоизменения существительных в современном украинском языке. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.02.02. Языки народов СССР /украинский язык/.- Киев: Ин-т языковедения им. А.А. Потебни АН УССР, 1987, 18 с.

Муравицкая М.П. Семасиологические категории в украинском язы­ке /психолингвистический аспект/. Автореф. дис. … доктора филол. на­ук. Специальности 10.02.02. Языки народов СССР /украинский язык/ и 10.02.19. Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика. — Киев: Ин-т языковедения им. А.А. Потебни АН УССР, 1987, 36 с.

1988

Немировская Т.В. Собственное имя в творчесте М.М. Коцюбинського: Автореф. дис. … канд.филол.наук. Спец-сть 10.02.02.- украинский язык.- К.: КГПИ, 1988. — 20 с.

Тыминский М.В. Неофициальные антропонимы в современном русском языке: Семантический аспект: Автореф. дис… канд.филол.наук. Спец-сть 10.02.01 -русский язык. — К.: КГУ, 1988. — 24 с.

Харитонова Т.А. Семантическая мотивированность и терминологизация обозначений абстрактных понятий: Автореф. дис. … канд.филол.наук. Спец-сть 10.02.19 — общее p style=»text-align: justify;»язы/strongp style=»text-align: justify;»кознание, социолингвистика, психолингвистика. — К.: КГУ, 1988. — 17 с.

Чернова А.Г. Лингвостилистические особенности передачи художественной речи с молдавского на русский язык: авторские переводы Иона Друцэ: Автореф. дис, … канд.филол.наук. Спец-сти 10.02.01 — русский язык и 10.02.02 -молдавский язык. — Кишинев: Ин-т языка и лит-­ры АН МССР, 1988. — 16 с.

1990

Беспалова A.B. Структурно-семантические модели эргонимов и их употребление в современном английском языке: на материале названий компаний: Автореф. дис, … канд.филол.наук. Спец-сть 10.02.04 — германские языки. -Одесса: ОГУ, 1989. — 16 с.

Валюх З.О. Оттопонимические и отапеллятивные имена прилагательные с суффиксом -ьск- в древнерусском языке: Автореф дис. … канд. филол.наук. Спец-сть 10.02 01 — русский язык. — Одесса: ОГУ, 1990. — 16 с.

Воронин Д.И. Взаимосвязь невербальных и вербальных средств в русском речевом общении: Генетический аспект; Автореф. дис. … канд. филол. наук. Спец-стъ 10.02.01 — русский язык. — К.: КГУ,1990. — 24 с.

Рижняк О.Л. Терминология пищевых солей, рассолов и побочных продуктов солеварения в русском языке XIX в. в генетическом и структурно функциональном аспектах: Автореф.дис. … канд.филол.наук. Спец-стъ 10.02.01 — русский язык. — К.: КГПИ, 1990. — 17 с.

1991

Карлова Л.В. Способы и средства антропонимической номинации в южновеликорусских отказных книгах первой половины XVII в,: Автореф. дис. … канд.филол.наук. Спец-сть 10.02.01 — русский язык. — К.: КГПИ, 1991. — 16 с.

Обдуллаев А.Р. Проблемы грp/pамматического анализа русской фразеологии: на материале субстантивных единиц:

Автореф. дис. … канд.филол.наук. Спец-сть 10.02 01 — русский язык. — К.: КГПИ, 1991. — 25 с.

1993

Бучко Д.Г. Ойконімія Покуття: Автореф. дис. доктора филол.наук. Спец-сть 10.02.02 — українська мова. — Чернівці: Ін-т мовознавства АНУ, 1992. — 35 с.

1994

Макаров В. І. Становлення російської діалектології як самостійної науки. Автореф. дис…. доктора філол. наук. Спе­ціальність 10.02.01 — російська мова. — Дніпропетровськ: ДДУ, 1993.-35 с.

1995

Лучик В.В. Гідронімія Середнього Дніпро-Бузького ме­жиріччя. Автореф. дис…. доктора філол. наук. Спеціальність 10.02.01 — українська мова.-К. :Інститут української мови HAH України, 1995. — 49 с.

1997

Садова Т.А. Становлення і розвиток вітчизняної до­шкільної лінгводидактики (друга половина XIX століття — пер­ша половина XX століття). Автореф. дис…. кандидата педа­гогічних наук. Спеціальність 13.00.02- теорія та методика на­вчання (українська мова).- Одеса: ПУДПУ,1997. — 24 с.

1998

Кричун Л.П. Функції антропонімів у сучасному украї­нському сатиричному романі. Автореф. дис. … кандидата філол. наук. Спеціальність 10.02.01 українська мова.-Кіровоград: Кіровоградський держ. пед. ун-т, 1998. — 17 с.

Коваленко H.A. Кіммерійська ономастика. Автореф. дис. …кандидата філол. наук. Спеціальність 10.02.15 — загаль­не мовознавство.- К.:Інститут української мови HAH України,1998. — 18с.

1999

Вербич С. О. Гідронімія басейну Верхнього Дністра. Ав­тореф. дис…. кандидата філол. наук. Спеціальність 10.02.01 -українська мова.- К.: Институт української мови HAH Украї­ни, 1998. -pПерванов Явор Ангелов, гражданин Болгарии. Имплицитные аспекты номинации в русском и болstrongpгарском языках. 16 с.

2000

Калінкін В. М. Теоретичні основи поетичної ономастики. Ав-тореф. дис. … доктора філол. наук. Спеціальність 10.p02.02 -російська мова, 10.02.15 — загальне мовознавство. — К.: Київ­ський нац. ун-т, 2000. — 35 с.

Кисельова О. В. Оніми та відонімні оказіоналізми в англійсь­кій мові. Автореф. дис. … канд. філол. наук. Спеціальність 10.02.04 — германські мови. — Одеса: ОНУ, 2000. — 20 с.

2001

Крупеньова Т. І. Ономастика драматичних творів Лесі Україн­ки. Спеціальність 10.02.01 — українська мова. — Одеса: ОНУ, 2001.- 20 с.

2002

Алатирєва Н. Б. Номінативна ланка в середовищі украpїнсько­го обрядового гіпертексту. Автореф. дис…. канд. філол. наук. Спеціальність 10.02.01 — українська мова.

2007

Бабій Ю. Б. Прізвища сучасної Середньої Наддніпрянщини. Автореф. дис…. канд. філол. наук. Спеціальність 10.02.01 — українська мова.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО Ю.О. КАРПЕНКА

1967

Мовознавство на України за п’ятдесят років. — К.: Наук. думка, 1967. — 455 с.

Загальна характеристика праіць Ю.О. Карпепка: сс.33, 150, 212-213, 235, 239.

Характеристика праць пп. 6, 8, 9, 10, 15, 18, 21, 25, 33­-36, 38, 44, 45; 47-50, 55, 58, 60, 62, 66, 67, 77.

1974

Воробьева И.А. О некоторых типологических чертах русской гидронимики бассейна Средней Оби // Вопросы ономастики. — Свердловск, 1974. — п.8-9. — С. 15-24.

Характеристика праць Ю.О.Карпенка пп. 57, 89.

Селезнева Л.Б. Структура «географический термин — топоним» в русском языке // Вопросы ономастики. — Свердловск, 1974. — п.8-9. — С. 107-114.

Характеристика праць Ю.О. Карпенка пп.55, 71.

1977

Самійленко С.П. Типи відмін іменників української мови та провідні фактори їх становлення // Мовознавство. — 1977. — п.1. — С. 32.

Полеміка з роботою п.131.

Ященко А.И. Лингвистический анализ мpикрот­опонимов определенного региона. — Вологда, 1977. — 60 с.

Докладний аналіз положень статті п.75, почасти кри­тичний: с.9-23. Згадується робота п.33: с.36.

1979

Дроздовський В. Так тримати! // За наукові кадри (Одеса). — 1979, 28 вересня.

Творчий шлях Ю.О. Карпенка у зв’язку з його 50-річчя, фото.

Тулина Т. Горение души // Вечерняя Одесса. — 1979, 29 вересня.

Про Ю.О. Карпенка у зв’язку з його 50-річчям.

Словник гідронімів Українemи. — К.: Наук.думка, 1979. — 781 с.

Посилання на праці Ю.О. Карпенко п.36 (одне), п.49 (чо­тири), п.57 (одне), п.58 (двадцять сім), п.66 (три), п.67 (десять), п.70 (сто дев’яносто сім), п.77 (два), п.97 (со­рок вісім), п. 118 (вісімсот одне).

1980

Розвиток мовознавства в УРСР: 1967-1977. — К.: Наук. думка,1980. — 247 с.

Загальна характеристика доробку Ю.О. Карпенка: с. 65, 110, 129, 133, 173; характеристика праць пп. 95, 117, 118, 131, 134, 139.

Стрыжак А.С. Состояние и перспективы развития ономастики Украины //Перспективы развития славянской ономастики. — М.: Наука, 1980. — С. 374-383.

Оцінка роботи вченого: сс.375, 376, 378, 381; характе­ристика праць пп.77, p style=»text-align: justify;»139, 153, 156.

Удовенко Г.М. Загальне мовознавство: історія лінгвістичних учень. — К.: Вища школа, 1980. — 215 с.

Загальна характеристика праць Ю.О. Карпенка: cc. 197, 200.

1982

Добородомов И.Г. О надежности топонимических этимологий: Гидроним ОВРАД на Юге Украины // Эти­мология 1980. — М.: Наука, 1982. — С. 93-102.

Учений розгортає й конкретизує висунуту О.М. Трубачовим ідею неслов’янського походження лексеми оврад, відкидаючи думку Л.Т.Масенко про те, що це — графічне перекручення російського овраг, у зв’язку з чим критикує статтю п.124 Ю.О. Карпенка, у якій підтримується ця думка, й роботу п.172, у якій наве­дено нові аргументи на її користь, подано етимологію укр. балка Дівка /звідки рос. овраг Девка/, не пов’язану з сенсом «дівчина». Відповідь Ю.О. Карпенка — у статті 212.

1986

[Біографічні дані, фотографія] — передмова до статті Ю.О.Карпенка: Волосожар, Стожари, Квочка… Астрономічні знання в народних назвах Плеяд // Наука і культура: Україна: Щорічник. — К.: Знання, 1966. — Вип. 20. — С. 323.

Теория и методика ономастических исследований / Отв.ред. А.П. Непокупный. — М.: Наука, 19p86. — 256 с.

Характеристика праць Ю.О. Карпенка п.45 (с.52), п.71 (с.167), пп.77, 79, 89, 106 (с.57), пп.130, 147 (с.216), п.173 (сс.30, 151, 223-4), п.196 (с.220), п.210 (с.220).

1987

Бушуй A.M., Колесник В.А. Библиографический указатель по ономастике, славянскому и общему языкознанию: Профессор Юрий Александрович Карпенко. — Самарканд: Изд-во Самарканд. гос. ун-та, 1987. — 82 с.

Розділи: 1) стаpтьи, монографии, рецензии, тезисы (описано й анотовано 226 праць); 2) Літературна ономастика. Збірник статей. — Одеса, Астропринт, 2008. p- 324 с. из газетных статей по филологии (44 назви); 3) опубликованные студенческие работы, выполненные под руководством Ю.А. Карпенко (5 назв); 4) авторефераты кандидатских диссертаций, выпол­ненных под руководством Ю.А. Карпенко (27 назв); 5) оппонирование: авторефераты диссертаций (39 назв); 6) покажчики: тематичний та іменний.

Рец.: Hutterer Prehled v?decko-pedagogicke cinnosti prof. Ju.A.Karpenko // Onomasticky zpravodaj. — 1990. — T.31. — S. 192.

Суперанская A.B. Введение // Ibidem. — C. 3-4.

Супрун A.E. Юрий Александрович Карпенко // Ibi­dem. — C. 5-15.

1989

Губарь О. Помни имя свое /рубрика «О времени и о себе» // За наукові кадри (Одеса). — 1989, 29 вересня.

Життєвий і творчий шлях Ю.О.Карпенка, у зв’язку з його 60-річчям. Статтю оформлено як інтерв’ю. Фото.

Губарь О. Помни имя своеem: Рассказываем о профессоре университета Юрии Александроpвиче Карпенко /рубрика «Твой современник» // Вечерняя Одесса. — 1989, 3 жовтня.

Варіант статті, названої вище.

Дроздовський В. Слово про словесника / рубрика «Ювілеї» // Чорноморська комуна (Одеса). — 1989, 30 вересня.

Творчий шлях ученого у зв’язку з його 60-річчям. Фото.

Стаття передрукована В. Дроздовського «Слово і словесність у спектрі навчально-виховних і культурологічних завдань». — Одеса, 1991. — С. 83-84.

Фомина Л.Ф. Поздравляем! Ю.А. Карпенко — 60 // Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР. — 1989. — n.9. — С. 24.

Ю.А. Карпенко: К 60-летию со дня рождения // Русский язык в школе. — 1989. — n.4. — С. 113-114.

Підпис: кафедра русского языка Одесского государствен­ного университета.

Характеристика наукового доробку у зв’язку з 60-річчям — передмова до статті Ю.О.Карпенка: Назви об’єктів на поверхні планети Венера // Мовознавство. — 1989. — п.5. — С. 17.

Масенко Л. Повернути історичні назви! // Радянська освіта (Київ). — 1989, 28 березня.

У статті подається розгорнута характеристика топонімічних праць Ю.О. Карпенка

1990

Eichler Е. Juirij Aleksandrovi? Karpenko zum 60. Geburtstag // Namenkundliche Informationen (Leipzig). — 1990. — n.57. -S. 71-73.

Фонякова О.Иp. Имя собственное в художественном тексте: Ковалевська Т. Ю. Моделювання емпатії в сучасній українсь­кій мові. Спеціальність 10.02.01 — українська мова. -К.: Інститут української мови НАН України, 2002. — 36 с.pУчебное пособие. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. — 104 с.

Загальна характеристика праць Ю.О. Карпенка: сс. 7-9, 13, 17, 35, 52-53, 73. Про Одеську ономастичну школу — с.35. Характеристика праць пп.50, 173, 175, 176, 187, 19.9. 210, 213, 226.

1991

Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства: Історpія вивчення української мови. — К.: Вища школа, 1991. — 231 с.

Про праці Ю.О. Карпенка пп. 118, 132, 139, 172, 186.

1993

Професор Юрій Олександрович Карпенко // Одесский университет. — 1993, 9 лютого.

Коротка біографічна довідка. Фотографія. Інформчція про те, що Міжнародний біографічний центр у Кембріджі визнав Ю.О. Карпенка (серед ряду інших філологів Одеського університету) людиною 1992 р.

Karpenko Yurty Alexandrovich. Стаття у словниках Міжнародного біографічного центру /International Biographical Centre/: Dictionary of International Biography. — 1992. — 22nd ed.; 1993. — 23rd ed.; Men of Achievement. — 1992. — 15th ed., 1993. — 16th ed.; The international Who’s Who of Intellectuals. — 1992. — 10th ed., 1994. — 11th ed.

Єрмошкін С.М. Бібліографічний покажчик з ономасти­ки, загального та слов’янського мовознавства: Юрій Олексан­дрович Карпенко.-Одеса:ОДУ, Друкарський двір,1993.-29 с.

Розділи: Вступ,Статті, монографії, рецензії, тези (63 позиції). Газетні статті з філології (‘8 позицій). Опублі­ковpані студентські роботи, виконані під керівництвом Ю.О.Карпенка (6 позицій). Автореферати дисертаціpй,виконаних під керівництвом Ю.О.Карпенка (17позицій). Опонуваннpя:автореферати дисертацій (13 позицій). Література про Ю.О. Карпенка (29 позицій).

1994

Карпенко, Юрий Александрович // Кто есть кто в со­временной русистике / Ред. Ю. Караулов, А. Мустpайоки. p-М.-Хельсинки,1994. — С. 116-117.

1995

p

Задуми професора Карпенка // Одеський університет. — 1995, 12травня. — С 7.

Про науковий доробок та ближчі наукові плани проф. Ю. О. Карпенка.

1997

Тропіна Н. П. До питання про сутність лексико-семантичної деривації//Мовознавство.-1997Юркенас Ю.К. Онимизация апеллятивов и развитие индоевропей­ских антропонимических систем. Автореф. дис. … доктора филол. наук. Специальность 10.02.20. Сравнительно-историческое и типологическое языкознание. — М.: Московский гос. ун-т, 1979, 37 с.Добородомов И.Г. О надежности топонимических этимологий: Гидроним ОВРАД на Юге Украины // Эти­мология 1980. — М.: Наука, 1982. — С. 93-102..-№ 1.-С. 54-59.

Відгук-дискусія з приводу статті 280.

Карпенко Юрій Олександрович // Академіки Академії наук вищої школи України. Довідник.- К.,1997. — С. 122 (з фото).

1998

Слов’янський збірник /Відп. ред. А. К. Смольська.- Одеса: Астропринт,1998. — Вип. 5. Присвячується ювілею доктора філологічних наук, професора Юрія Олександровича Карпен­ка — 199 с.

Збірник відкривається ювілейною присвятою «Відред­колегії» (с. 5) та «БіографієюЮ.О.Карпенка» (с. 5-б, з фото).

1999

Професорові Ю.О.Карпенку 70! // Чорноморські но­вини (Одеса).-1999, 30 вересня.

Професорові Юрієві Карпенку — 70! // Пресс-Курьер (Одеса).- Одесса, 1999, 30 сентябpря — 6 октября.

Коротка інформація.

Бондар О.І. Фахівець із вищої лінгвістики// Філологіч­ний вісник ОДУ.- Одеса,1999, 30 вересня, № 25.-С. 2.

Майже весь номер цієї газети присвячено ювілеєві Ю. О. Карпенка.

Фоміна Л.Ф. Людpина, якійp я вдячна… // Там само.-С.З.

Зубов МЛ. Мій Юрій Олександрович //Там само.-С.4-7. [Ювілейна редакційна передмова до статті Ю. О. Карпенка з нагоди його 70-річчя] Карпенко Ю. О. Етюд про Долю // Мо­вознавство. — 1999. — № 4-5. — С. 9.

Шабашов А. Ойконимия болгаemрских населенных пунктов юга Украины: Одесская, Кировоградская, Николаевская области // Българска Бесарабия. — Болград, 1999. — Вип. I. — С. 58-132.

Досить гостра, не завжди справедлива критика статті Ю. О. Карпенка 149.

2000

ГоБондар О.І. Системаp і структура функціонально-семан­тичних полів темпоральності в сучасній українській літературній мові. Функціонально-ономасіологічний аспект. Спеці­альність 10.02.01 — українська мова.-К.: Інститут української мови HAH України, 1998.-33 с.рпинич В. О. Карпенко Юрій Олександрович // Українська мова. Енциклопедія. — К.: Укр. енциклопедія, 2000. -С. 228-229. Фото.

Та ж стаття, але з доповненнями — у 2-у виданні енцикло­педії: К.: Укр. енциклопедія, 2004. — С 246. Фото.

Фоміна Л. Ф. Карпенко Юрій Олександрович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний сло­вник. — Одеса: Астропринт, 2000. — Т. 3. — С. 36-38. Фото.

Зубов М. 1., Колесник В. О. Юрій Олександрович Карпенко. Бібліографічний покажчик. — Одеса: Астропринт, 2000. -Вип. 3.-36 с.

Розділи: Окремі видання, статті, тези, реценpemp зії(78 позицій); Га­зетні статpті з філології (21 позиція), Опубліковані студентські ро­боти, виконані під керівництвом Ю. О. Карпенка (3 позиції), Автореферати кандидатсьpemких дисертацій, виконаних під керів­ництвом ІО. О. Карпенка (12 позицій). Автореферати доктор­ських дисертацій, виконаних з науковим консультуванням Ю. О. Карпенка (3 позиції), Опонуванняem: pавтореферати дисер­тацій (6 позицій), Література про Ю. О. Карпенка (40 позицій). Анотація: Roudny М. — Асtа оnomastiса. -2003. — Р. 44. — S. 236.

Железняк І. М. Юрій Олександрович Карпенко // Там само. -С. 4-8.

Зубов М. І. Наш Учитель: Ліричний роздум до ювілею ІО. О. Карпенка //Там само. -С. 8-17.

[Інформація про Ю. О. Карпенка з приводу його 70-річчя] // Namenkundliche Irformationen. -2000. — Leipzig. -№ 77-78.-S. 313.

2002

Зубов М. С. Юрій Олександрович Карпенко // Видные ученые Одессы: По воспоминаниям учеников и сотрудников. — Одес­са: КП ОРТ, 2002. — Вып. 11. -С. 39-42.

Дмитриева Л. М. Ономастическое и ментальное бытие топо­нимическ ой системы: На материале русской топонимии Ал­тая. — Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2002. — 253 с. Підрозділ 1.1.1: «Параметры топонимической системы emв ра­ботах Ю. А. Карпенко» (с. 13-15). Чимало цитат та перека­зів думок Ю. О. Карпенка в інших місцях монографії.

pp

Ткач Л. Студії над буковинською фразеологією: у пошуках втра­ченої єдності // Буковинський журнал. — 2002. — Ч. 3-4. -С. 121-151.Широка цитація статті 155 Ю. О. Карпенка та позитивна ЇЇ оцінка: «по суті перша концептуальна праця з історії укра­їнської літературної мови на Буковині» (с. 123).

2003

Климова М. В. Сгруктуры переходного типа между именами нарицательными и именами собственными в русском языке. Авгореф.дис. …канд. филол. наук.-Елец, 2003.-21 с. Робота грунтується на думках, висловлених Ю. О. Карпенком устатті 280 про мезоніми.

Філологічний факультет Одеського національного університе­ту ім. І. I. Мечникова. Бібліографія. 1991-2001. — Одеса: Астропринт, 2003. — 245 с. На с. 92-97 подано бібліографію праць Ю. О. Карпенка за 1991-2001 рр. Вміщено фото. Названо 81 публікацію, пропу­щено 49, з них 23 — за 2000-2001 рр.

2004

Ювілейна редакційна передмова до статті: Карпенко Ю. О. До проблеми футурологічної лінгвістики // Мовознавство. -2004. -№4.-С. 8.

Почесний диплом імені Олександра Мельничука професорові Юрію Карпенку // Мова та історія. p- К., 2004. — Вип. 67. — С. 3.

Мова та історія. Періодичний збірник наукових статей. — К., 2004. -Вип. 71. Збірник на честь 75-річчя видатного українсь­кого мовознавця професора Юрія Олександровича Карпенка. -139 с.

Восточноукраинский лингвистический сборник. — Донецк: Донеччина, 2004. — Вып. 9. — 548 с.

На окремих сторінках: с. З — «К 75-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Юрия Александро­вича Карпенко»; с. 4 .- фотопортрет (кольоpровий); с. 5-тепле ювілейне привітання редакції.

Зубов М. І.. Лінгвотекстологія середньовічних слов’янських повчань проти язичництва. Монографія. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004.-335 с.

На окремій сторінці 3: «До 75-річчя професора Ю. О. Карпенка, мого Учителя».

Гукова Л. Н., Фомина Л. Ф. Художественная характеристика топонимов в творческом наследии А. С. Пушкина. Словарь. Пособие для учителей. — Одесса: Фотосинтетика, 2004. — 191 с.

На окремій сторінці 3: «Профессору Юрию Александровичу Карпенко — учителю, коллеге, другу».

Хранитель слова // Чорноморські новини. — 2004,30 вересня. Стаття до 75-річчя Ю. О. Карпенка. Підпис: «Колектив філологічного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова».

Ученый, педагог, организатор // Вечерняя Одесса. — 2004, 30 сентября. Фото.

ИсследоватеКупчинский O.A. Украинские географические названия на -ичі XIV-XX вв./история возникновения, семантико-структурный анализ, статистика /emи география/. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.02.19. Общее языкознание.- Одесса: Одесский гос.ун-т, 1974, 33 с.ль, организатор, педагог // Пресс-Курьер. — 2004. — 30 сентября. Фото.

2005

Записки з загальної лінгвістики. 36. наук, праць. — Одеса: ОРІ-ДУ НАДУ. — 2005. — Вип. 6. — 275 с.

На сторінці 3 — фотопортрет і текст: «Збірник присвячу­ється 75-річному ювілею професора Юрія Олександровича Карпенка».

Зубов М. І. Ми любимо Вас, Учителю! // Записки з загальної лінгвістики. 36. наук, праць. — Одеса: ОРІДУ НАДУ. — 2005. -Вип. 6.-С. 6-12.

 

 

ГАЗЕТНІ СТАТТІ З ФІЛОЛОГІЇ

1952

Вірші про соціалістичну Львівщину.- Вільна Україна.- Львів, 27.1.1952.

Соавтор: М.Калиновский. Рецензия на первый сборник стихов Г.Книша «Вірність».

Зелений заслон.— Радянська Волинь.- Ровно, ІЗ.УШ,1952.

Соавтор: Б.Татаренко.

О поэме Замятина «Зеленый заслон», получившей Государственную премию.

Новая повесть В. Лозового.- Львовская правда.- Львов, ЗІ.УП, 1952.

Соавтор: Б.Татаренко.

Рецензия на повесть Василия Лозового «Пісня землі».

1954

Молоді голоси.- Радянська Буковина.- Чернівці,12.X.1954.

Анализ 10 номеров литературно-художественного радио альманаха Черновицкого радио.

Народ оemспівує своїх героїв.- Радянська Буковина.- Чернівці, 26 ХІІ.1954.

Народные песни об О. Довбуше и Л. Кобылице.

Широкі шляхи. — За сталінські кадри.- Чернівці, 1.1.1954.

Очерк о черновицких студентах из с.Русова, родины В.Стефаника.

Шлях до поезії.- Радянська Буковина.- Чернівці, 20.VII.1954.

Рецензия на первый сборник стихов Д. Павличко «Любов і ненависть».

1955

Університет, в якому ти вчишся.- За сталінські кадри,- Чернів­ці, 10.IX.1955.

Соавтор: Р.Ростикус.

История Черновицкого университета.

1958

Юбілей мовознавця.- Радянська Буковина.- Чернівці, 21.IX.1958.

Соавтори: В.И. Кузнецов, В.С. Лымаренко, В.А. Прокопенко, И.И. Слынько, М.Ф. Станивский.

60-летие И.Г.Чередниченко, зав. кафедрой украинского языка Черно­вицкого университета.

1960

Прикладна лінгвістика — для народного господарства.- Радянська Буковина.- Чернівці, 5.X.I960.

О состоявшейся в Черновцах конференции по прикладной лингвисти­ке.

1965

До нас, хто любить художнє слово! — Радянський студент.- Чер­нівці, 10. VII.1965, с.10-11, Выпуск для абитуриентов.

Описание филологического факультета Чорновицкого университета.

Рукшин і рукшинці.- Радянська Буковина. — Чернівці, 20.1,1965.

Соавтоememр: Я.С. Гайсенюк.

История села Рукшина Хотинского района,Черновицкой области.Ста­тья под рубрикой «Напишемо історію міст і сіл Буковини».

1966

Наука про прекрасне. — Радянський студент.- Чернівці,17. VI. 1966, с.8-9. Выпуск для абитуриентов.

Сведения о филологическом факультете Черновицкого университета.

1967

Назви сіл розповідають. — Радянська Буковина. — Чернівці, 29. Х.1967.

Этимологический анализ ойконимов Черновицкой области.

19p68

До глибин духовної культури.- Радянський студент.- Чернівці, 6. VI .1968. Выпуск для абитуриентов.

Характеристика филологического факультета Черновицкого университета .

Про топонимику. — За наукові кадри.- Одеса ,20.ХІ.1968.

Объяснение ряда топонимов Одесской области. Смысл названия Черное море.

1970

Питання мовознавства в ученні Ф.Енгельса. — За наукові кадри .- Одеса, 28.ХІ.19emПрофесор Юрій Олександрович Карпенко // Одесский университет. — 1993, 9 лютого.70.

1971

Астрономія, астроном. Слово про слово.- За наукові кадри — Одеса, І.Х.1971.

Историко-этимологическое объяснение названных в заглавии слов.

Книжка про слово. — За наукові кадри. — Одеса, 9.V.1971.

Рецензия на книгу А.А. Москаленко «Лексика української літературної мови ІІ половини XIX — початку XX ст.»

Мовне братерство. — За наукові кадри.- Одеса, 20.І.1971p.

Информация о состоявшемся в Одесском университете конференции по русско-украинско-болгарским связям.

1976

Мнения читателей. — Литературная газета.- М., І8.VІІІ.1976.

Заметка в дискуссии «Язык и время», которая была проведена «Лите­ратурной газетой» в апреле — декабре 1976 г. Мысль emзаметки: диалектизмы в художественном произведении уместно оценивать не по их сущ­ности /приемлем или нет/, а по их функции /уместен или нет/.

Страна Филателия.- Вечерняя Одесса.- 22.1.1976.

Этой статьей газета открыла на своих страницах новый филателисти­ческий отдел, который вел Ю.А. Карпенко. В отделе появилось,p в основном в 1 половине 1976 г., 12 материалов, из которых 6 написаны самим Кар­пенко, см. № 28-26, 28.

Каталоги,журналы,справочники:Страна Филателия.- Вечерняя Одесса.- 2.IV.1976.

Марки — о съездах партии: Страна Филателия,- Вечерняя Одесса — 29.1.1976.

Показывают филателисты. Размышлеppния после выставки. — Вечерняя Одесса- 31.VІІІ.1976.

Рядовая коллекция: Страна Филателия.- Вечерняя Одесса,- 12.V.1976.

1978

Легенды Черного моря. — Вечерняя Одесса. — 4.ІІІ.1978.

Историко-этимологическая интерпретация названия Черное море.

Олимпийская филателия.- Вечерняя Одесса.- 2.ІІ.1978.

1980

Любимое имя.- Вечерняя Одесса.- 16 апреля 1981.

Соавтор: Л.П. Зайчикова.

Этой статьей в газете открылась новая рубрика «Служба имен», в ко­торой появилось 9 материалов /см.ниже/.Статья посвящена продуктив­ности женских имен в русских семьях г.Одессы.

Александр или Сергей. — Вечерняя Одесса,- 27.VI,1981.

Соавтор: Л.П. Зайчикова .

Продуктивность мужских имен в русских семьях г.Одессы.

Братство. — Вечерняя Одесса- 25.VI.1981.

Соавтор: Л.П. Зайчикова

Продуктивность мужских имен в украинских семьях г.Одессы.

Дружба народов — единство имен.- Вечерняя Одесса.- 30.V.1981.

Соавтор: Л.П.Зайчикова.

Продуктивность женских имен в украинских семьях г.Одессы.

Имена и статистика.- Вечерняя Одесса.- 13.VI.1981.

Значимость подсчетов при изучении личных имен.

Откуда пришла Снежана? — Вечерняя Одесса.- 22.VIII.1981.

Соав­тор: В.А. Колесник.

Личные имена болгар, живущих в Одесской области.

Что значат наши имена.- Вечерняя Одесса,- 14.XI.1981.

Этимологический анализ личных имен.

1982

Варианты, варианты, варианты…- Вечерняя Одесса.- 30.1.1982.

Разные типы варьирования личных имен, причины этого явления.

Как назвать персонажей.- Вечерняя Одесса.- 16.I.1982.

Соавтор: Л.М. Буштян.

Антропонимия художественного произведения, ее функции.

1983

О великий, могучий».- За наукові кадри. — Одеса, 4.XI.1983.

Информация об учебной и научной работе кафедры русского языка Одесского университета.

1984

Искусство говорить. — За наукові каpдри.- Одеса, 23.ІІІ.1984.

Начальная статья рубрики «Культура русской речи», которую ввела многотиражка Одесского университета «За наукові кадри».

Методологічний семінар працює. — За наукові кадри».- Одеса, 27.І.1984.

О работе методологического семинара языковедов филологического факультета Одесского университета.

Столетие профессора Букатевича.- Вечерняя Одесса.- 23.X.1984.

Научные достижениemя известного одесского языковеда Н.И.Букатевича, в добром здравии встретившего свой столетний юбилей.

Так что же в имени Одессы? — Вечерняя Одесса.- 29,ХII.1984.

Историко-этимологическое объяснение Климова М. В. Сгруктуры переходного типа между именами нарицательными и именами собственными в русском языке. Авгореф.дис. …канд. филол. наук.-Елец, 2003.-21 с. названия Одесса.

1985

Еще о Джинестре.- Вечерняя Одесса.- 26.1.1985.

Вопреки свидетельствам старых мореходных карт название Джинестра нельвя связpать с городом-предшестpвенником Одpессы. Топонимически очевидно, что Джинестра — это Днестр. Дается этимология гидронима.

История названия Хpаджибей.- Вечерняя Одесса.- 9.ІІ.1985.

Обстоятельно анализируются многочисленные вариации названия селения, на месте которого возникла Одесса. Вскрываются многочисленные разноязычные переосмысления этого изначально славянского названия.

1990

p

Республіканський форум ономастів // Одеський університет. — 1990, 21 грудня.

Про Шосту Всеукраїнську ономастичну конференцію, що відбулася 4-6 грудня 1990 р. в Одесі.

1991

Невтомний дослідник і педагог // Чорноморська комуна (Одеса). — 1991, 5 листопада.

До 65-річчя проф. В.П. Дроздовського.

1992

Слов’янські гіпотеза. // Одесский университет. — 19pp92, 28 грудня.

Виклад авторської концепції етногенезу і глотогенезу слов’ян і зокрема українців. Основні позиції: 1) праслов’янська мова існувала з кінця ІІ тис. до Р.Х.; 2) прабатьківщина слов’ян — Нижня Правобережна Наддніпрянщина; 3) єдина давemньоруська, давніше — антська мова існувала з IV ст. н.е.; 4) назва анти походить від Онут /пор. тези п.283/, з іншомовною деформацїєю і означає «дністровці», як етнонім слов’яни значить «дніпровці»; 5) українська мова виділилася з давньруської як окрема у XI; 6) російська та білоруська мови розділилися у XII ст.

Язык земли // Одесский вестникъ. — 1992, 16 жовтня.

Про топонімію Одеси й Одещини. Інтерв’ю О.В. Юдіна з Ю.О .Карпенком.

Ред.: Академік Ю.В. Шевельов. Українське мовне барокко: Від Г.С. Сковороди до Т.Г. Шевченка // Одесский уppниверситет. — 1992, 5 жовтня (п.14) та 19 жовтня (п.15).

За згодою автора Ю.О. Карпенко виправив та відредагував машинописну дешифровку магнітофонного запису тек­сту лекції, що її прочитав академік Ю.В. Шевельов в Одеському університеті.

Редem.: Професор Е. Ведель. Лірика Лесі Українки в контексті /emєвропейської літератури й культури // Одесский университет. — 1992, 2 листопада (п.16) та 16 листопада (п.17).

Ю.О. Карпенко, з дозволу автора, виробив газетний варіант (скорочення, спрошення, усунення довідкового апарату тощо) тексту лекції, що її прочитав в Одесь­кому університеті проф Регенсбурзького університету (ФРН) Е. Ведель.

1993

Лучших и худших языков не бывает // Одесский вестникъ. — 1993, 10 березня.

Висвітлено проблеми, пов’язані з мовною ситуацією в Одесі й ширше — в Україні. Повідомлено про визначення Ю.О. Карпенка людиною року /Кембрідж/ та про об­рання його на посаду завідувача кафедри української мови Одеського університету. Інтерв’ю О.В. Юдіна з Ю.О. Карпенком.

Слово до молодих // Одеский университет. — 1993, 23 лютого.

1994

Десять заповідей науковця // Одеський університет,- 1994, 1 листопада.

1996

Постання назви гуцули // Одеський університет.-1996, 6 березня.Газетний, але більш розгорнений варіант статті 324. Ідеї статті прихильно викладає В. В. Лучик А втохонні гідро­німи Середнього Дніпро-Бузького межиріччя.-Кіровоград,1996. — С133. Гостро полемізує зі статтею М.Л. Худаш До питання походження назв бойки, гуцули, лемки // Народознавчі зошити. — 1998.- № 3(21). — С. 313-314.

Походження назви Україна // Чорноморські новини (Одеса). — 1996, 7 вересня.

Газетний варіант статті 341.

То хто ж такі берегині? // Чорноморські новини (Одеса).-1996,6 листопада.

1997

Журналіст (рубрика «Слово про слово») // Філологіч­ний вісник ОДУ.-Одеса.-1997, 25 червня, №4.

Гривня (рубрика «Слово про слово») // Філологічний вісниemк ОДУ.- Одеса,1997, 30 вересня, № 5.

Бакалавр і магістр (рубрика «Слово про слово») // Філо­логічний вісник ОДУ .- Одеса, 1997, 31 жовтня, №6.

Кафедра (рубрика «Слово про слово») // Філологічний вісник ОДУ.- Одеса,1997,29 грудня, № 8.

Не надо пугать людей // Одесский вестник.-1997, 6 де­кабря, №235-236.

Співавтори Д.С. Іщенко, Є.М. Прісовський.

Про ступінь поширеності і потребу поширеності украї­нської мови в Одесі. Відповідь-полеміка з приводу листа М. Васильченка.

1998

Зарплата (рубрика «Слово про слово»p) // Філологічний вісник ОДУ.-Одеса,1998, 30 січня, № 9.

Дівчина (рубрика «Слово про слово») // Філологічний віpсник ОДУ.-Одеса,1998,28 лютого, № 10.

Жінка (рубрика «Слово про слово») // Філологічний вісник ОДУ.-Одеса,1998,25 березня, № 11.

Абітурієнт (рубрика «Слово про слово») // Філологіч­ний вісник ОДУ.-Одеса, 1998, 31 серпня, № 14.

Берегиня (рубрика «Слово про слово») // Філологічний вісник ОДУ.-Одеса, 1998,28 вересня, № 15.

Розгорнутий варіант газетної статті 56.

1999

Гривня (рубрика «Біографія слова») // Чорноморські но­вини (Одеса)-1999, 26 січня.

Варіант газетної статті 58.

Зарплата (рубрика «Біографія слова») // Чорноморські новини (Одеса).-1999, 9 лютого.

Варіант газетної статті 62.

Дівчина {рубрика «Біографія сpлова») // Чорноморські новини (Одеса).-1999, 18 лютого.

Варіант газетної статті 63.

Бакалавр і магістр (рубрика «Біографія слова») // Чор­номорські новини (Оpдеса).-1999, 2 березня,

Варіант газетної статті 59.

Абітурієнт (рубрика «Б/empіографія слова») // Чорноморські новини. (Одеса).-1999, 23em pберезня.

Варіант газетної статті 65.

Козак (рубрика «Біографія слова») // Чорноморські но­вини (Одеса).-1999, 6 квітня.

Жінка (рубрика «Біографія слова») // Чорноморські pно­вини (Одеса).- 1999, 25 травня.

Варіант газетpної статті 64.

2001

Яка історія назви сучасної української валюти // Культура слова. — К., 2001. Вип. 57-58. — С. 98-100.

Абітурієнт // Там само. — С. 100-102.

Бакалавр // Там само. — С. 102-103.

Кафедра // Там само. — С. 104-105.

Дівчина // Там само. — С. 106-108.

Жінка // Там само. — С. 108-110.

Берегиня // Там само. — С. 110-111.

2007

Ой ти, дівчино, з горіха зерня // Думська площа. — 2007, 2 березня. — С. 7.

Письменницьке мовознавство — плюси й мінуси // Чорноморські новини. — 16 серпня. — С. 3.

Доки прославлятимемо воїх ворогів… // Чорноморські новини. — 18 серпня. — С. 2.

2009

Плюси й мінуси пистменницького мовознавства // Літературна Україна. — 22 жовтня. — С. 8.

 

ОПУБЛІКОВАНІ СТУДЕНТСЬКІ РОБОТИ, ВИКОНАНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Ю.О. КАРПЕНКА

1971

Комолова Т.Н. Топоним Петербург — Петроград в произведениях В.И. Ленина.- В кн.: Топонимика. Материалы Московского филиала Геогра­фического общества СССР. — М.: 1971,вып.5, с. 7-8.

1972

Касим Г.Ю. Динамика русских ойконимов о суффиксом -ск. — В кн.: Вопросы топонимики СССР. Материалы Топонимической комиссии Московского филиала Географического общества СССР. — М., 1972. — С. 32-33.

Чумак В.В. Проблема собственного и нарицательного в топонимии. — Там же. — С. 37-38.

1974

Купцова Л.А. О современном состоянии именкика г.Одессы. — В кн.: Питання ономастики Південної України: Доповіді та повідомлення V Рес­публіканської міжвузівської ономасти/emчної конференції.- Київ: Наукова думка, 1974. — С. 172-176.

1976

Сауляк В.А. Глагольные основы в топонимии УССР. — В кн.: Топони­мика и историческая география. Московский филиал Географического об­щества СССР. — М.: 1976. — С. 54-56

1989

Удовенко С.А. Критерии отбора и использования антропонимов в поэзии А.А. Ахматовой // Проблемы творчества и биографии А.А. Ахматовой: Тезисы докл. областной научной конф., посвященной 100-летию со дня рождения поэта. — Одесса,1989. — С. 85-86.

Удовенко С.А. Функции антропонимов в поэзии А.А. Ахматовой // Имя твое — мир: Тезисы докладов студенческой региональн. конф. по ономастике, посвященной 70-летию проф.Ю.Д. Дешериева. — Грозный, 1989. — С. 14-15.

Юдин A.B. Антропонимические следы славянского язычества // IbВоробьева И.А. О некоторых типологических чертах русской гидронимики бассейна Средней Оби // Вопросы ономастики. — Свердловск, 1974. — п.8-9. — С. 15-24.idem. — С. 105-106.

1990

Мирошниченко Т.В. Функции собственных имен в поэмах М.И. Цветаевой // Шоста республіканська ономастична конференція: Тези допов. та повідомлень. — Одеса, 1990. — pЧ.1. Теоретична та історична ономастика. Літературна ономастика. — С. 128-130.

Седристая В.Э. Ономастика 16-ой страницы «Литературной газеты» // ibidem. — С. 148-149.

Удовенко С.А. Ономастическое пространство «Поэмы без героя» А.А. Ахматовой // Ономастика и диалектная лексика: Программа и тезисы докладов IX меж-вузовск. научн. студенч. конф. — Свердловск, 1990. — С. 40.

1993

Пурпулит Е. А. Собственные имена в волшебных сказ­ках //Третьи Волковские чтения: Материалы обл. науч. конфе-ренции.- Одесса,1993. — С. 42-43.

1999

Троян Т.І. Семантичний потенціал топоніма Україна в поезії О. Олеся // Записки з ономастики: Зб. наук, праць.- Одpemеса: Астропринт,1999. -Вип. 2.-С .88-93.

Пархітько О.В. Назви зброї у древніх текстах: лук і стріла // Записки з українського мовознавства: Зб. наук, праць.-Одеса: Астропринтp, 1999.-Вип. 8.-С. 53-57.

2003

Мельник Г. І. Функції антропонімів у збірці Євгена Маланюка «Стилет і стилос» // Записки з ономастики. — Одеса: Астропринт, 2003. — Вип. 7. Власні назви у мові та художньому мовленні. — С. 57-62.

2005

Ковалевська А. В. Проблема конгруентності бренд-ергоніма та рекламногemо слогана // Записки з ономастики. — Одеса: Астро­принт, 2005. — Вип. 9. — С. 55-62.

Прикладна лінгвістика — для народного господарства.- Радянська Буковина.- Чернівці, 5.X.I960.