2001

Словарь русских говоров Одесщины: В 2 т. — Одеса: Астро­принт, 2000-2001. — Т. I. А-О. — 369 с; Т. II. П-Я. — 293 с.

Ю. О. Карпенко — відп. ред. (у складі редколегії з 4-х чоловік), кері­вник авторського колективу (у складі 17 чоловік) та співавтор.

Рец. : Українська мова. Енциклопедія/Співголови: В. М. РусанІвський, О. О. Тараненко. -К.: Укр. енциклопедія, 2000.- 752 с.

Г. Гочев. — Болгарская русистика. — 2002. — № 1.-С. 80-82.

О. І. Бондар. — Маго (Токіо). — 2002. — № 4 (120). — С. 66-68. Японською мовою.

Т. Б. Юмсунова. — Материалы и исследования по русской ди­алектологии. — М.: Наука, 2004. — Вып. 2 (8). — С. 518-523.

В. И. Тудосе. — Вестник Славянского университета. — Киши­нев, 2004. — Вып. 11. — С. 202-206.

М. Брицин, О. Прискока. — Мовознавство. — 2005. — № 5. -89-90.

Прослідки доіндоєвропейської оронімії в Українських Карпа­тах // Записки з загальної лінгвістики. — Одеса: Астропринт, 2001.-Вип. 2.-С. 43-52.

Проблема давньоєвропейської гідронімії в Українських Карпа­тах (1) // Мова (Одеса). — 2001. — № 5-6. — С. 40-44 с.

Проблема давньоєвропейської гідронімії в Українських Карпа­тах (2) // Записки з загальної лінгвістики. — Одеса: Астропринт, 2001. Оцифровується

Калинкин В. М. Поэтика онима. — Донецк: Юго-Восток, 1999.-408 с.

Медвідь-Пахомова С. М. Еволюція антропонімічних формул у слов’янських мовах. — Ужгород, 1999. — 246 с.

Матіїв М. Д. Словник гідронімів басейну ріки Стрий. -К.; Сімферополь: Кримнавчпеддержвидав, 1999.-91 с.

2001

— Вип. З. — С. 40-46.

Давньоєвропейська гідронімія в Українських Карпатах // Мовознавство. — 2001. — № 6. Матеріали наукових читань, при­свячених 80-річчю від дня народження О. С. Мельничука. -­ С. 27-31.

Власні назви в художній літературі // Наукові записки Кірово­градського держ. ун-ту. — Кіровоград, strong2001. — Вип. 37. Серія: Філологічні науки (мовознавство). — С. 170-172. Оцифровується

Про онімію роману Ліни Костенко «Берестечко»// Записки з українського мовознавства. — Одеса: Астропринт, 2001. -Вип. 11.- С. 81-91.

Ономастичний пpошук триває: Міркування про власні назви в романі Л. Костенко «Берестечко»//Восточноукраинский лингвистический сборник. — Донецк: Донеччина, 2001. — Вып. 7. — С. 3-11.

Про антропонімію роману «Берестечко» Ліни Костенко // За­писки з ономастики. — Одеса: Астропринт, 2001. — Вип. 5. — С. 62-67. PDF

Ще раз про критерії виділення частин мови // Мовознавство. -2001. — №3. На пошану академіка HAH України М. Русанівського з нагоди його 70-річчpя. — С. 76-80.

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією (13-15) // Записки з ономастики. — Одеса: Астропринт, 2001. — Вип. 5 — С. 99-103. PDF

Короткі рецензії на публікації:

Ґудманян А. Чужомstrongstrongовна пропріальна лексика у фо­нографічній системі української мови: У 3 кн. — Ужгород, 1999.

Olivov?-Nezbedov? L., Maleninsk? J. Slovnik pomistnych // Там само. — С. 28-30.

Співавтор: О.Ю. Ан/strongдрєєнко.

jmen v Cech?ch. Uvodni sv?zek. — Praha: Academia, 2000.-169 s.

Отин E. С. Топонимия приазовских греков: Историко-этимологический словарь географических названий. — Донецк; Мариуроль, 2000. — 195 с.

Рец. на випуски 1-5 «Записок з ономастики»:

Вербич С. О. — Мовознавство.strong — 2002. — № 2-3. — С. 73-75.

Реф. випусків 5-6 «Записок з ономастики»:

Roudny М. — Acta onomastica. — 2003.-R. 44. — S. 234-236.

Рец.: Najnowsze dzieje jezykow slowianskich: Українська мова / Red. S. Jeimolenko. — Opole: Un-t Opolski, 1999. — 324 s. // Мовознавство. — 2001. — № 2. — С. 77-80.

Рец.: Орфоепічний словник української мови: В 2-х т. / Пе-щак М. М., Русанівський В. М., Сологуб Н. М., Чумак В. В., Ярун П. pМ. — К.: Довіра, 2001. — Т. 1. -955 с. //Мовознавство. — 2001.-№ 4.-С. 66-68.

2002

Slowianska onomastyka. Encyklopedia. — Warszawa; K.: А. Багмут. — Мовознавство. — 1997. — № 6. — С.69-70.

rakow: TowarzystwoNaukoweWarszawskie,2002.-T. 1.-535 s.

Ю. О. Карпенко — автор статті: Назви на межових — етніч­них та мовних — обширах. -С. 231-236.

Праслов’яни в Українських Карпатах: свідчення гідро- та оронімії // Мовознавство: Допemовіді та повідомлення на IV Міжнародному конгресі україністів/Відп. ред. В. В. Німчук. -К.: Пульсари, 2002.-С. 278-282.

Гуцульська та бойківська гідронімія: глотохронологічна мето­дика аналізу // Сучасні проблеми мовознавства та літературо­знавства: 36. наук, праць. — Ужгород, 2002. — Вип. 6. Збірник пам’яті Кирила Галаса.- С. 99-104. Оцифровується

Праслов’яни в Українських Карпатах // В пространстве фило­логии. К 70-летию со дня рождения Е. С. Отина. — Донецк: Юго-Восток, 2002. — С. 158-164.

Українська ментальність: палеолінгвістичне декодування (1) // Записки з загальної лінгвістики. — Одеса: Астропринт, 2002. — Вип. 5. — С. 75-80. PDF

Проблема нульових афіксів у слов’янських мовах // Восточно­украинский лингвистический сборник. — Донецк: Донеччина, 2002.- Вып. 8. — С. 326-334.

Метеорити / Із циклу «Назви зоряного неба» // Урок українсь­кої. Науково-публіцистичний журнал-дайджест. -2002. -№ 10 (44). — С 21.

Передрук статті 111, опублікованої в 1973 р.

Антична міфологія як поетична зброя // Записки з ономасти­ки. — Одеса: Астропринт, 2002. — Вип. 6. — С. 93-108. PDF

Рец. на випуски 1-6 «Записок з ономастики»: Мосенкіс Ю. Л. Новітній ономастичний проект професора Юрія Карпенка // Мова та історія. Періодичний зб. наук, праць. — К., 2003. -Вип. 65.-С. 64-65.

Про літературну ономастику: Міркування на базі твору Ліни Костенко «Коротко — як діагноз» // Linguistica slavica. Ювілейний збірник на пошану Ірини Михайлівни Железняк. — К.: Кий, 2002. — С. 75-83. PDF

Євген Степанович Отін: Спроба наукової лірики //В простран­стве филологии. К 70-летию со дня рождения Е. С. Отина. -Донецк: Юго-Восток, 2002. — С. 7-13.

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією (16-18) // Записки з ономастики. — Одеса: Астропринт, 2002. — Вип. 6. -С. 135-139. PDF

Короткі рецензії на книжки:

Іншомовні елементи в ономастиці України. Мате­ріали наукового семінару//Відп. ред. В. П. Шульгач. -К.: Кий, 2001.- 133 с.

Бучко Д. Г. Інверсійний словник ойконімів України.-Lublin, 2001.-327 с.

Шульгач В. П. Ойконімія Волині: Етимологічний СЛОвник-довідник. — К.: Кий, 2001. — 189 с.

Рец.: Скляренко В. Г. Праслов’янська акцентологія. — К.: Укр. книга, 1998. — 342 с. // Славистика. — Београд: Славистичко друштво Србиjе, 2002. -Кнь. 6 (2002). -С. 299-302. Співавтор — А. К. Смольська.

2003

Slowipanska onomastyka. Encyklopedia. — Warszawa; Krakow: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2003. -T. 2.- 620 s.

Ю. О. Карпенко автор статті: Гірські назви (оронімія). — С. 206-208.

Рец.: Стрижак О. С. Українська ономастика на зламі тисячоліть // Украї­нська мова. — 2003. — № 3-4 — С. 107-123.

Там само.

Ю. О. Карпенко — автор статті: Власні назви в художній лі­тературі. — С. 452-456.

Українська ментальність: палеолінгвістичне декодування (2). Бог // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Збірник на честь 70-річчя В.В.Німчука.-Житомир, 2003. — Вип. 10. — С. 162-170. PDF

Топонімія як носій етногенетичного коду // Записки з українсь­кого мовознавства. — Одеса: Астропринт, 2003. — Вип. 12. Укра­їнська ментальність: діалог світів. — С. 120-125.

Ойконімія північно-західної Одещини // Проблеми інтерпре­тації і рецепції художнього тексту. -Одеса: Астропринт, 2003. — С.66-72. PDF

Своє і чуже в українській мові // Магічне світло імені. Studia Slovakistica. До 75-річчя професора П. П. Чучки. -Ужгород: Мистецька лінія, 2003. — Вип. 3. — С. 86-89. PDF

Гумористичний принцип у літературній ономастиці // Запис­ки з ономастики. — Одеса: Астропринт, 2003. — Вип. 7. Власні назви у мові та художньому мовленні. — С. 36-45. PDF

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією (19-21) // Записки з ономастики. — Одеса: Астропринт, 2003. — Вип. 7. Власні назви у мові та художньому мовленні. -С. 122-124. PDF

Стислі рецензії на роботи:

Горпинич В. О. Прізвища Степової України. С/emлов­ник. Близько 75 тисяч. — Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. — 404 с.

Горпинич В. О., Корнієнко І. А. Прізвища Дніпро­петровського Припоріжжя. Словник. Близько 20 000 прізвищ. — Дніпропетровськ: Пороги, 2003. -269 с.

Словник прізвищ — практичний словозмінно-орфо­графічний. На матеріалі Чернівеччини. 30 000 прізвищ / Гол. ред. К. М. Лук’янюк, ред. Н. Д. Бабич. — Чернівці: Букрек,2002.-423 с.

Поступ українського словникарства. Орфоепічний словник української мови; В 2 т. / Пещак М. М, Русанівський В. М, Сологуб Н. М.,Чумак В. В.,Ярун Г.Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією (19-21) // Записки з ономастики. — Одеса: Астропринт, 2003. — Вип. 7. Власні назви у мові та художньому мовленні. -С. 122-124. М.-К.: Довіра, 2001 .-XI. 955 с. // Дивослово. — 2003. — № 3. — С. 76-77.

2004

Українська мова. Енциклопедія // Співголови: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко. — 2-е вид., випр. і доп. -К.:Укр. енциклопедія, 2004. — 821 с.

Ю. О. Карпенко — автор тих же 18 статей, що в першому виданні енциклопедії (див. 374), але в більшості випадків — з доповненнями та змінами: Алонім (с. 19), Букатевич (с. 57), Власні назви (с. 83-84), Деоиімізація (с. 135), Дроздовський (с. 162), Етнонім (с. 179), КосмонІм (с. 276), Мовочнаветво (с. 363-365), Одpиниці мови (с. 426), Онімізація (с. 437), Оно­мастика (с. 437-438), Ономастика поетична (с. 438), Перейме­нування (с. 463-464), Рівні мовної структури (с. 551-552), То-мсон (с. 689), Філологія (с. 758-759), Функції мови (с. 7 Ономастика України та етногенез східних слов’ян.- К., 1998. — 227 с.p77-778), Чередниченко (с. 792).

Літературна ономастика Ліни Костенко. Монографія.— Одеса: Астроп/strongринт. 2004. -215 с. Співавтор — М. Р. Мельник.

Рец.: Калінкін В. М. — Записки з ономастики. — Одеса: Астро­принт, 2005. — Вип. 9. — С. 127-148.

Мосенкіс Ю. Л. Енциклопедичне дослідження з ономастики Ліни Костенко // Мова та історія. Періодичний зб. наук, праць. — К., 2005. — Вип. 78/79. — С. 163-164.

Конак С. На просторах ономастики // Море. Літ.-худ. журнал (Одеса). — 2005. — № 3 (4). — С. 133-135. Колісниченко А. В дивосвіті Ліни Костенко // Газета «Чорно­морські новини» (Одеса). — 2005,4 серпня, с. 3.

Вербич С. Вагомий внесок у скарбницю української літературної ономастики // Українська мова : Науково-теоретичний журнал. — 2006. — N2. — С. 104-109.

Авдеева М.Т., Ковалев Г.Ф. Прекрасная работа одесских ономастов // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки .— Воронеж, 2008 .— № 1. — С. 242-245. Оцифровується

Конак С. На хвилях ономастики // Газета «Думська площа» (Одеса). — 2005,28 січня, с. 5.

Анотація: Кур’єр Кривбасу. — 2005. -№ 191. — С. 224.

До проблеми футурологічної лінгвістики // Мовознавство. — 2004. — № 4. — С. 8-14.

Лінгвістичний доробок Артема Амвросійовича Москаленка // На честь 100-річчя від дня народження Артема Амвросійови­ча Москаленка. — Одеса: Астропринт, 2004. — С. 22-30.

Людність Українських Карпат у гідронімах та оронімах // Нау­кові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Серія: Мовознав­ство. — Тернопіль: ТИПУ, 2004. -Т. 2 (12). — С. 102-121. PDF

Лінгвістичний доробок Артема Амвросійовича Москаленка// ВосточноукраинскиЙ лингвистический сборник. — Донецк: Донеччина, 2004. — Вып. 9. — С. 516-524 .Варіант статті 424.

Іменування людини як об’єкт і засіб гумору //ДОКСА: Зб. наук, праць з філософії та філології. — Одеса; ОНУ, 2004. — Вип. 5. Логос і праксис сміху. — С. 114-123. PDF

Рец.: Орфоепічний словник української мови: В 2-х т. / Пе­щак М. М., Русанівський В. В., Сологуб Н. М., Чумак В. В., Ярун Г. М. — К.: Довіра, 2003. — Т. 2. — 918 с. // Мовознавство. — 2004.-№ 2-3.-С. 86-88.

Рец.: Отин Е. С. Словарь коннотативных собственных имен. — Донецк: Юго-Запад, 2004. — 410 с. // Мовознавство. — 2004. -№5-6.-С. 99-101.

2005

Словник буковинських говірок / Наук. ред. Н. В. Гуйванюк, К. М. Лук’янюк.- Чернівці : Рута, 2005. — 688 с. Юрій Карпенко — член редколегії й один із співавторів Словника. DJVU

Динаміка прикметникового словотвору // Мовознавство. — 2005. — №3-4. — С. 105-111. PDF

Лінгвістичні фактори відповідності бренд-ергоніма та реклам­ного слогана // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть. Матеріали III Міжнародної наук.-практичної конференції. — Тернопіль, 2005. — С. 172-173. Співавтор — А. Ковалевська.

Ще раз про гумористичний принцип включення онімів у ху­дожній текст // Записки з ономастики. — Одеса: Астропринт, 2005. — Вип. 8. — С. 67-78. PDF

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією (22-24) // Записки з ономастики. — Одеса: Астропринт, 2005. — Вип. 8. -С. 120-129. PDF

Короткі рецензії на публікації:

Ковальов Г. Ф. Ономастические этюды. Писатель и имя. Монография. — Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т, 2002. — 275 с.

Студії з ономастики та етимології. 2003 / Відп. ред. В. П. Шульгач. — К.: Аспект, 2003. — 199 с.

Коротких С. А. Ономастика романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». — Воро­неж: Воронежский гос. ун-т, 2004. — 199 с.

Ономастичні міркування // Записки з ономастики. — Одеса: Астропринт, 2005. — Вип. 9. — С. 11-17. PDF

Етнічна історія Українських Карпат за даними гідронімії та ор/emstrongонімії // Студії з ономастики та етимології 2005 / Відп. ред. В. П. Шульгач. — К„ 2005. — С. 63-79. PDF

2006

Вступ до мовознавства. – К. : Академія, 2006. – 334 с. Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія.

Гумористична ономастика // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал . – 03/2006 . – N2/3 . – С.19-25 . PDF

Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія. Навчальний посі/strongбник, рекомендований Міністерством освіти України. К. : Академія, 2006. – 367 с.

Співавтори О. І. Бондар, М. Л. Микитин-Дружинець.

Ю.О. Карпенко автор розділів «Фонетика» та «Фонологія».

Гумористичний принцип у літературній ономастиці // Запис­ки з ономастики. — Одеса: Астропринт, 2003. — Вип. 7. Власні назви у мові та художньому мовленні. — С. 36-45.

Рец.: Стишов О. Посібник нового покоління // Українська мова. — 2007. — №2. — С. 116-121.

Феномен Валерия Михайловича Калинкина //. Восточноукраинский лингвистический сборник. – Донецк, 2006. – Вып.10. – С . 333-340. PDF

Ой ти, дівчино, з горіха зерня : мовознавчі нотатки про Слово // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. — № 31. — С. 5-6.

Антропонімічні аргументи в історії слов’янської фонеми <f> // Acta onomastica. – Praha, 2006. – T. 47. – S. 265 -271. PDF

До проблеми слов’янської ономастичної діалектології: антропонімічна доля звука [ф] // Слов’янський збірник. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. — Вип12. — С. 8-15. PDF

Рец.: Мосенкіс Ю.Л. Українська мова в євразійському просторі. Трипільська генеза милозвучності та віддалені родинні зв’язки. — К.: А+С, 2006. — 223 с. // Слов’янський збірник. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. — Вип12. — С. 351-357.

2007

Рец.: Стишов О. Посібник нового покоління // Українська мова. — 2007. — №2. — С. 116-121.

Рецензія на дисертацію Н.А. Коваленко «Кіммерійська ономастика» // Мова та історія: Періодичний зб. наук. праць. — К., 2006-2007. — Вип. 91. — С. 4-8.

Про вагомість кандидатського дослідження: Ономастичні студії драматичних творів Лесі Українки // Записки з ономастики. Зб. наук. праць. — Одеса : Астропринт, 2007. — Вип. 10. — С. 79-86. PDF

Хіба в мові є тільки загальне? // Филология в пространстве культуры. К 75-летию Е.С. Отина. — Донецк : Юго-Восток, 2007. — С. 153-158. PDF

Історія і доісторія української мови. Мосенкіс Ю.Л. Українська мова в євразійському просторі. Трипільська генеза милозвучності та віддалені родинні зв’язки. — К.: А+С, 2006. — 223 с. // Українська мова. — 2007. — №2. — С. 109-115.

Рец.: Сляренко В.Г. Русь і варяги: Історико-етимологічне дослідження.- К.: Довіра, 2006.- 119 с. // Мовознавство. — №2. — С. 83-87.

Рец.: Горпинич В.О. Антропонимия древнегреческого языка : Монография. Ономастика и апеллятивы. — Днепропетровск, ДНУ, 2006. — Вып. 27. — 333с. // Мовознавство. — №2. — С. 87-90.

Динаміка українських особових імен // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. — Чернівці, Рута, 2007. — Вип. 356-359. — С. 285-289 PDF

Козацька специфіка гумористичної ономастики Петра Ребра // Співець козацького краю. – Запоріжжя, 2007. – С. 448-460 PDF

Талановитий дослідник, видатний ономаст // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Мовознавство. — Тернопіль, 2007. — Т.1(16). — С. 5-14. PDF

Про нас пишуть. Гумористична ономастика (фрагмент) // Весела Січ: Сміхопис Міжнар. асоц. укр. гумористів. — Запоріжжя: Весела Січ, 2007. — № 3-4 (13-14). — С. 136-140.

Шляхи прогностичного вивчення особових імен // Ономастика і апелятиви : на пошану 80-річя В.О. Горпинича. – Вип. 30.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. p- С. 24-32. PDF

Нове слово в історичній діалектології. Мойсієнко В.М. Фонетична система українських полісських говорів XVI-XVIII ст. / Під ред. В.В. Німчука. — Житомир: Вид-во університету ім. І.І. Франка, 2006. — 446 с. // Українська мова. — 2007. — №4. — С. 121-127.

Футурологічна ономастика (особові імена) / Вісник ОНУ. — Одеса, 2007. — Т.12. -Вип. 3. Філологія і мовознавство. — С. 5-10. PDF

2008

Слово «козак» в українській мові // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2008, лютий. — №5(153). — С. 39.

Літературна ономастика. Збірник статей. — Одеса, Астропринт, 2008. — 324 с.

Рец. Лучик В.В. // Мовознавство. — 2008. — №4-5. — С. 134-136.

Рец. Мосенкіс Ю.Л. Коштовні перлини літературної ономастики // Україна, Схід, Захід: Від давньої до сучасної. — К.: Альфадрук, 2008. — С. 61-p style=»text-align: justify;»62.

Берегиня // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2008, березень. — №8(156). — С. 38.

Навколо східнослов’янської етнонімії // Записки з ономастики. Зб. наук. праць. — Одеса : Астропринт, 2008. — Вип. 11. — С. 8-19. PDF

Походження слова «кляуза» // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2008, квітень. — №11(159). — С. 39.

Стилістика топонімії // Записки з романо-германської філології. — Одеса: Фенікс, 2008. — Вмп. /em20, Ювілей, присвячений 80-річчю проф. В.А. Кухаренко. — С. 53-59. PDF

Рец. на книгу Об’єктивно, блискуче по-новому: О.Б. Ткаченко. Українська мова і мовне життя світу. — К.: Спалах, 2004. — 272 с. // Записки з українського мовознавства. — Одеса: Астропринт, 2008. — Вип. 17. — С. 141-143.

Діалектологія і ономастика // Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі : до 100-річчя професора Федота Трохимовича Жилка. — К., 2008. — С. 86-88. PDF

Спроба футурологічної ономастики (чоловічі імена) //????? ??????????. — 2008. — №2. — С. 25-28. PDF

Журналіст // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2008, жовтень. — №28(176). — С. 39.

Дещо про заголовки // Studia slovakistika. – №8. — Ювілей. — Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2008. – С. 186– 193. PDF

Олексій Сильвестрович Стрижак, відомий український ономаст //Дослідження з ономастики: Зб. наук. праць (Серія «Бібліотека української ономастики»). — К.: Пульсари, 2008. — С. 6-14. PDF

Ономастична майстерність Богдана Мельничука як гумориста // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць на пошану професора Б.Мельничука з нагоди його 70-річчя. Вип. 394-398. Слов’янська філологія.- Чернівці: Рута, 2008.- С. 54-57. PDF

Рец. на докторську дисертацію П.П. Чучки «Антропонімія Закарпаття», К., 1969, 967 с. (у двох частях: І — 355с. та ІІ — 356) // Чучка П.П. Антропонімія Закарпаття. Дисертація на emздобуття наук. ступеня доктора філол. наук. — К. — Ужгород, 2008. — С. 662-668.

2009

Доля звука ф в українських особових іменах // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. — Серія: слов’янська філологія. — 2009. — Вип. 475 – 477. — С. 421-423. PDF

Заголовколомки // Записки з ономастики. Зб. наук. праць. — Одеса : Астропринт, 2009. — Вип. 12. — С. 126-191. PDF

Традиції та новаторство в розвитку українського іменника // Мовознавство, 2009. — Вип. 3-4. — С. 5-11. PDF

Про методологію та методику ономастики як науки // Записки з ономастики. Зб. наук. праць. — Одеса : Астропринт, 2009. — Вип. 10. — С. 282-289. PDF

Рец. Скляренко В.Г. Історія українського наголосу: Іменник. — К. : Наукова думка, 2006. — 709 с. // Мовознавство. — 2009. — №5. — С. 88-93. Оцифровується

Вважай на дружні застороги … Рец. Коваль С.В. Пірат пера. Вибране. // Буковинський журнал, 2009. — №3-4. — С.349-351. PDF

2010

Дещо про вивчення власних назв // Українська мова, 2010. — №1. — С. 39-45. PDF

 

strongstrong

strong

rakow: TowarzystwoNaukoweWarszawskie,2002.-T. 1.-535 s. // Записки з ономастики. — Одеса: Астропринт, 2005. — Вип. 8. — С. 67-78. /strong/strong // Весела Січ: Сміхопис Міжнар. асоц. укр. гумористів. — Запоріжжя: Весела Січ, 2007. — № 3-4 (13-14). — С. 136-140.

strongАнтропонімічні аргументи в історії слов’янської фонеми