ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №1 1999

Карпенко Ю.О. Некарпатські назви Карпат. С. 1-7. PDF

Вербич С.О. Слов’яно-балтійська взаємодія на фоні прикарпатської гідронімії: Стривігор. С. 7-14. PDF

Мінкевич Е.Е. Відантропонімні та відетнонімні назви тюркського походження в гідронімії межиріччя Дунаю та Дністра (Буджак). С. 14-18. PDF

Шульгач В.П. З історичної ойконімії Ровенщини (Вербче, Немовичі, Ниговищі, Дубляни, Тутовичі, Любинь, Нараїв). С. 19- 22. PDF

Павелко С.П. Традиція і релігія як мотиви вибору імені у гуцулів. С. 22-28. PDF

Брайченко С.Л. Варіанта імен у колі сучасних уподобань мешканців Одеської області. С. 29-36. PDF

Баранник Л.Ф. Прозвища в русском островном говоре с. Александровка Котовского района Одесской области. С. 36-43. PDF

Фомина Л.Ф., Фомин Б.Н. Становление русской научной космонимии: названия созвездий. С. 43-54. PDF

Шишова И.В. О некоторых онимических классах названий астероидов. С. 54-62. PDF

Семененко Л.А. Ономастическое пространство (деривационно-коррелятивный аспект изменения грамматических функций). С. 63-70. PDF

Порпуліт О.О. Міфонімічний простір чарівної казки: безумовні та ймовірні міфоніми. С. 70-78. PDF

Карпенко О.Ю. Екзотичність як неодмінна риса власних назв у науково-фантастичному творі. С. 79-85. PDF

Мельник М.Р. Полтавське антропонімічне коло в романі Ліни Костенко «Маруся Чурай». С. 85-91. PDF

Зеленко Л.П., Касім Г.Ю. Словник гідронімів верхньої частини басейну Тилігулу. С. 93-104. PDF

Огляд ономастичної літератури. С. 104-106. PDF

Наші автори. С. 107. PDF

 

ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №2 1999

Медвідь-Пахомова С.М. Про антропонімічну моду С. 3-8. DOC PDF

Калинкин В.М. Из наблюдений над поэтонимами романа «Евгений Онегин» С. 8-18. DOC PDF

Юдин А. В. Антропонимические заместительные номинации в восточнославянских загадках (домашний интерьер и неподвижные предметы быта) С. 18-24. DOC PDF

Карпенко Ю. О. Проблема фракійської оронімії Українських Карпат С. 25-28. DOC PDF

Шульгач В.П. З історичної ойконімії Ровенщини (Надчиці, Брищі, Дроздинь, Людинь, Тур’я) С. 28-30. DOC PDF

Фомина Л.Ф. Об одном курьезе в русской космонимии С. 30-31. DOC PDF

Лукаш Л.Ф. Травестія І. Котляревського та карнавальність Ю. Андруховича С. 31-40. DOC PDF

Иванова Н.И. Смысловая перспектива поэтонима как проявление его символичности С. 40-47. DOC PDF

Панєкіна Т.І. Назва Київ в українських прислів’ях та приказках С. 48-51. DOC PDF

Шумарина Т.Ф., Ковалевская Т.Ю. Ономастика Марка Вовчка и И.С.Тургенева (к вопросу атрибуции) С. 52-58. DOC PDF

Рядченко Н.Г., Савченко В.В. Антропонимия как средство раскрытия характера в романе В.В. Набокова «Лолита» С. 59-63. DOC PDF

Соколова А. В. Іменування головних героїв роману Григорія Тютюнника «Вир» С. 64-70. DOC PDF

Шестопалова Л.Д. Антропонімія в оповіданні В.Г.Дрозда «Повернення Йоськи» С. 71-76. PDF

Мельник М.Р. Ономастика віршів Ліни Костенко: «Сад нетанучих скульптур» С. 76-83. DOC PDF

Иванова Н.Г. Когнитивная экспликация онима в поэтическом тексте С. 83-88. DOC PDF

Троян Т. І. Семантичний потенціал топоніма Україна в поезії О.Олеся С. 88-93. DOC PDF

Гуцул Л.І. Наголошення суфіксальних ойконімів С. 93-99. DOC PDF

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією (4-6) С. 99 DOC PDF

 

ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №3 1999

М. Л. Худаш До етимології імені одного з легендарних засновників Києва: Щек. С. 3-10. PDF

Д.І. Фаріон Мотиваційно-номінаційний принцип в антропонімійній лексиці (на матеріалі прізвищевих назв кінця XVIII — початку XIX ст.). С. 11-18. PDF

О.Ю. Медведєва Антропонімічні пріоритети болгар Українського Придунав’я (Болград і Болградський район). С. 19-27. PDF

Л. А. Мельник Творення прізвищ від особових календарних імен як продуктивна номінаційна модель в антропонімії Вінниччини. С. 27-34. PDF

Libu?e Olivov?-Nezbedov? D?jiny os?dleni a pom?stn? jm?na. С 34-37. PDF

Ю.О. Карпенко Проблема іллірійської гідронімії в Українських Карпатах: іллірійське чи слов’янське? С. 37-44. PDF

J. Malen?nsk? Orografick? terminy v tomonymii ?ech. С. 45-49. PDF

Я.П. Редьква Локальні гідронімні системи та підхід до їхнього аналізу з огляду на проблему етногенезу слов’ян (на прикладі території Західного Поділля). С. 50-58. PDF

С.О. Вербич З історії назв населених пунктів Кагуїв, Корумля, Убля. С. 58-62. PDF

О.М. Скляренко, О.М. Скляренко Про топонімізацію апелятивів — місцевих географічних термінів (на матеріалі болгарської мови). С. 63-68. PDF

О.А. Семенюк Процесс переименований 90-х годов и его отражение в сатирическом тексте. С. 68-74. PDF

О.П. Моиссева Имя и жанр в романе Ф.Сологуба «Творимая легенда». С. 74-82. PDF

Н.В. Кутуза Фактор оцінки в процесах відгеонімної ергонімічної номінації. С. 82-88. PDF

Л.П. Зеленко, Г.Ю. Касім Гідронімія нижньої частини басейну Тилігулу. С. 88-103. PDF

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією (7-9). С. 103-106. PDF

Наші автори. С. 107 PDF

 

ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №4 2000

В.П. Шульгач «Новгородские писцовые книги» як джерело реконструкції праслов’янського антропонімного фонду. С. 3-6.PDF

В.В. Лучик Мотиви номінації водних об’єктів в індоєвропейських і тюркських мовах (на матеріалі гідронімії середнього Дніпро-бузького межиріччя). С. 7-12. PDF

Е.Н. Степанов Факторы формирования одесской урбанотопонимии. С. 13-22.PDF

Л.Ф. Фомина Освоение русским языком европейской астрономической номенклатуры в петровскую эпоху (на материале названий незодиакальных созвездий). С. 23-30. PDF

Г.В. Сеник Особливості мовлення як джерело створення прізвиськ. С. 30-36. PDF

В.Л. Брайченко Слов’янські автохтонні жіночі імена та антропонімічна мода наприкінці другого тисячоліття. С. 36-40. PDF

Н.В. Кутуза Актуальні параметри ергонімічного декодування. С. 40-47. PDF

Н.М. Дубина Функції топонімів у веснянках. С. 47-54. PDF

Т.І. Панєкіна Європейські столиці в контексті українського світосприйняття: на матеріалі прислів’їв та приказок. С. 54-63.PDF

М.Р. Мельник Власні назви в осмисленні світу поетом: «Дума про братів неазовських» Ліни Костенко. С. 63-68. PDF

О.Ю. Карпенко Про літературну ономастику та її функціональне навантаження. С. 68-74. PDF

Т.I. Крупеньова Онімія драматичних творів Лесі Українки початку XX ст. С 75-84. PDF

Е.В. Боєва Безіменна локалізація і темпоральність у художньому просторі творів В. Винниченка. С. 84-92. PDF

Л.Д. Шестопалова Роль антропонімів у змалюванні персонажа: образ тітки Дори у повісті В.Г. Дрозда «Ирій». С. 92-98. PDF

А.В. Соколова Функціонування повного особового імені як антропомоделі в романі Григорія Тютюнника «Вир». С. 98-101. PDF

Н. В. Кондратенко Питальне речення як назва поетичного твору. С. 102-107. PDF

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією (10-12). С. 108-111.PDF

Наші автори. С. 112.PDF

 

ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №5 2001

Т. Ю. Ковалевська Семантика онімних асоціатів у рекламному дискурсі. С. 3-11. PDF

М. І. Зубов Давньосемітські міфоніми Ваал-Ґад і Мені-Мануфі, їх перекладацькі еквіваленти у християнській традиції
та давньоруські церковні повчання. С. 11-17.PDF

Л. Ф. Фомина Названия звездного неба в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля. С. 17-24. PDF

О. О. Порпуліт Роль власної назви у газетному заголовку. С. 24-31.PDF

С. П. Павелко Подвійні та додаткові імена в гуцулів. С. 31-35.PDF

О. Ю. Медведева Особливості жіночого українського іменника (Кілія і Кілійський район) С. 35-41.

Г. В. Сеник Трансонімізовані прізвиська. С. 42-45. PDF

Т. І. Крупеньова Функції власних назв у драматичній поемі Лесі Українки «Оргія». С. 45-53. PDF

М. Р. Мельник Спостереження над ужитком власних назв у збірці віршів Ліни Костенко «Над берегами вічної ріки» С. 53-62.PDF

Ю. О. Карпенко Про антропонімію роману «Берестечко» Ліни Костенко. С. 62-67. PDF

Л. Д. Шестопалова Повість В. Г. Дрозда «Балада про Сластьона»: ономастичні спостереження. С. 68-74. PDF

А. В. Соколова Особові імена з суфіксом -к- у романах Г. Тютюника «Вир» та В. Земляка «Лебедина зграя». С. 75-81. PDF

О. Д. Клічук Онімічна специфіка повісті Р. Дала «The BFG». С. 81-91.PDF

О. Ю. Карпенко Функції онімії у фантастичному творі: оповідання А. Бестера «Time is the Traitor». С. 91-98. PDF

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією (13-15). С. 99-103.PDF

Наші автори. С. 104.PDF

 

ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №6 2002

М. І. Зубов Давньоруський етнонім фрязи: одна богословська конотація. С. 3-13. PDF

М. И. Пилаш Отглагольные прозвищные имена в «Актах Соловецкого монастыря 1479-1571 гг.» С. 13-19.PDF

Л. В. Литвинчук Спостереження над антропонімією Житомирщини першої половини XVII ст. С. 20-28.PDF

С. О. Вербич Топоніми Бойківщини в конспекті І. Вагилевича (етимологічні спостереження). С.28-37.PDF

Т. Ю. Ковалевська  Класифікаційні ознаки онімних асоціатів. С. 37-43.PDF

Т. Ф. Шумарина, М. М. Харитонова Ономастическая и апеллятивная номинация с позиций криминалистической скриберологии (классификационный аспект ). С. 43-50.PDF

С. П. Павелко Неофіційні жіночі найменування в антропоніміконі Гуцульщини. С. 50-62.PDF

М. Л. Микитин, І. О. Засухіна Динаміка особових імен студенток філологічного факультету українського відділення денної форми навчання ОНУ ім. І. І. Мечникова. С. 62-73 PDF

А. П. Романченко, О. І. Андоньєва Своєрідність функціонування онімів у фразеології. С. 73-80. PDF

О. Ю. Карпенко Концептуалізація власних назв у художньому творі. С. 80-88.PDF

Н. Г. Иванова Производное слово в фоновом пространстве онима-коррелята. С. 88-93. PDF

Ю. О. Карпенко Антична міфологія як поетична зброя. С. 93-108.PDF

Т. І. Крупеньова Міфоніми в драматичній поемі Лесі Українки «Лісова пісня»  С. 108-115. PDF

Е. В. Боєва Онімний простір фольклорної драматургії Олександра Олеся. С. 115-123.PDF

Г. В. Шотова-Ніколенко Функції антропонімів у романі Ю. І. Яновського «Майстер корабля» С. 123-128. PDF

А. В. Соколова Романи Г. Тютюнника «Вир» та В. Земляка «Лебедина зграя»: антропонімічні спостереження (суфіксація повної форми імені). С. 128-134. PDF

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією [16-18]. С. 135-139.PDF

Наші автори. С. 140 PDF

 

ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №7 2003

Ю.Л. Мосенкіс Проблема пошуку кавказьких паралелей українських гідронімів. C. 3 PDF

О.Ю. Карпенко Концептуальний аналіз онімічних композитів. C. 8 PDF

А.П. Романченко, О. І. Тельпіс Склад і чинники фразеологізації онімів. C. 16 PDF

Н.Г. Иванова Онимы как терминоэлементы (в составе планетонимов). C. 24 PDF

Ю.О. Карпенко Гумористичний принцип у літературній ономастиці. C. 36 PDF

Е.В. Боєва Художній топос в авторському всесвіті В. Винниченка. C. 45 PDF

Г. І. Мельник Функції антропонімів у збірці Євгена Маланюка “Стилет і стилос”. C. 57 PDF

Г. В. Шотова-Ніколенко Функції космонімів у творах Юрія Яновського. C. 62 PDF

О. Ф. Немировська Актуалізація художнього часу і простору засобами ономастичного письма (на матеріалі роману О. Т. Гончара “Твоя зоря”). C. 67 PDF

О. Д. Клічук Повість-казка Р. Дала “Charlie and the Great Glass Elevator”: онімічний компонент. C. 73 PDF

М. Р. Мельник Особливості ономастичного простору поезій Ліни Костенко. C. 91 PDF

А. В. Соколова Функції неофіційних антропонімів у романах Г. Тютюнника “Вир” та В. Земляка “Лебедина зграя”. C. 98 PDF

Л. Шестопалова Антропонімний простір повісті В. Г. Дрозда “Ирій”. C. 106 PDF

Н. Ю. Булава Усічено-суфіксальні імена в основах українських прізвищ Північної Донеччини. C. 114 PDF

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією [19-21] C. 122 PDF

Наші автори C. 125