1991

Вступ до мовознавства /Затверджено Мінвузом як підручник для студ. філол. ф-тів ун-тів. — Вид. 2-е, перероб. та доповн. — К.-Одеса: Либідь, 1991. — 280 с.

Рец.: М. Жовтобрюх. — Мовознавство. — 1992. — п.1. — С.75-76.

Функции собственных имен в произведении Ю.К. Олеши «Ни дня без строчки» // Язык и стиль произведений И.Э. Бабеля, Ю.К. Олеши, И.А. Ильфа и Е.П. Петрова: Сб. науч. тр./Отв. ред. Ю.А. Карпенко. — К.: УМК ВО, 1991. — С. 83-95. Оцифровується

Предисловие // Ibidem. — С. 3-4.

Про назви творів Ліни Костенко // Культура слова (Київ). — 1991. — Вип. 41. — С. 13-22. Оцифровується

Теоретическая ономастика и практика перевода собственных имен на славянские языки // Розвиток духовної культури слов’янських народів: зб. наук. праць. -К.: Наук. думка, 1991. — С.111-123. PDF

Что такое СИЗИФ? // Русская речь. — 1991. — п.3. — С. 156-159.

Співавтор О.Ю. Андрєєнко.

СИЗИФ — вигадана письменником В.Шефнером «Секция Изучения Замечательных Имен и Фамилий». Автори статті пропонують відкрити у журналі таку секцію, щоб призбирувати для майбутнього словника новоутворені, особливо у 20-30 рр., імена, що станов­лять, як їх не оцінювати, частку історії духовної культури. Подається загальний огляд цих нових імен.

Борьба И.А. Ефремова против культовых названий //» Вторая Всесоюзная науч.-практ. конф. «Исторические названия — памятники культуры»: Сб. материалов в 3-х вып. — М., 1991. — Вып.2. — С. 81. PDF

Співавтор О.Ю. Андрєєнко.

В.И.Григорович — зачинатель ономастических исследований в Новороссийском университете // Профессор Виктор Иванович Григорович: Тезисы докл. обл. науч. чтений, посвященных 175-летию со дня рождения ученого-слависта. -em Одесса,1991. — С. 20-23. Оцифровується

«Реквием» А. Ахматовой и собственные имена // Вторые Ахматовские чтения: Тезисы докл. и сообщ. — Одесса, 1991. — С. 85-87.PDF

Хроникальные заметки // Вторая Всесоюзная науч.-практ. конф. «Исторические названия — памятники куль­туры»: Сб. материалов в 3-х вып. — М.,1991. — Вып.3. — С. 184-185.PDF

Про Шосту Всеукраїнську ономастичну конференцію, що відбулася 4-6 грудня 1990 р. в Одесі.

1992

Ономастика України першого тисячоліття нашої ери /Відп. ред. І.М. Желєзняк. — К.: Наук. думка, 1992. — 274 с. Оцифровується

Колективна монографія, яку написали 14 авторів.

Ю.О. Карпенко — автор розділу «Астронімія і погансь­кий світ». С. 186-196.

Проблемы типологии литературной ономастики: Имена собственные в поэзии Беллы Ахмадулиной и Лины Костенко // Літературна ономастика української та російської мов: Взаємодія, взаємозв’язки: Зб. наук. праць / Відп. ред. Ю.О. Карпенко. — К.: НМК ВО, 1992. — С. 92-102. Оцифровується

Передмова // ibidem. — С. 3-4.

Рец. Л. Масенко. — Мовознавство. — 1993. — №5. — С. 72-73.

Игра в отчества // Русская речь. — 1992. — п.2. — С. 92-95. Оцифровується

Використання антропоформули «по-батькові» як ху­дожнього засобу у поезії М. Цветаєвої, О. Мандельштама, Л. Мартинова, А. Вознесенсъкого.

Синхронічна сутність лесико-семантичного способу словотовору // Мовознавство. — 1992. — п.4. — С. 3-10.

Onomastic Bibliography 1988-1989: Slavic // Onoma. — 1992. -V.30. — п.1-3. — P. 223-230.

Співавтори Т. Горячева, І. Дуріданов, М. Новакова, К. Римут.

Onomastic Bibliography 1988-1989: Ukrainian // Onoma. — 1992. — V.30.em — п.1p-3. — P. 301-306.

Співавтори І.М. Колегаєва, Т.Ю. Ковалевська.

Онут — брат Славути // До витоків назви Буковина: 600-річчя першої писемної згадки: Тези доп. та повід. 2-ої Буковинської історико-краезнавчої конф. — Чернівці, 1992. — С. 52-53. Оцифровується

Пропонується етимологія назви правої притоки Дністра Онут, що має архаїчну віддієслівну структу­ру, а поселення Онут, назву якого взято від цього гідроніма, згидується в літописі під 1213 р. Аналогія зі Славутою, древньою слов’янською назвою Дніпра, дозволяє висловити гіпотезу про те, що Онут — це давня слов’янська назва Дністра, збережена (як і назва Славута) лише у його басейні.

Типологія поетичної онімії: (М.Бажан, Б.Пастернак, П.Тичина) // Шляхи посилення ефективності практичного курсу української мови та виховання читацької майстер­ності: Матеріали обл. міжвузів. наук.-метод. конф. — Одеса, 1992. — С. 19.

1993

Відродити історичні назви болгарських сіл Одещини // Актуальні проблеми відродження мов і культур західних та південних слов’ян в Україні: Тези допов. і повід. Всеукр. наук. конф. — Одеса, 1993. — Ч.2. — С. 167-172. Оцифровується

Питання типології літературної ономастики // Проблеми контрастивної лінгвістики: Тези міжвузів. наук. конф. — Кіровоград, 1993. — С. 102-103. PDF

Безымянность как ономастический прием А.А. Ахматовой // Третьи Ахмаювские чтения: Материалы обл. науч. конф. — Одесса, 1993. — С. 9-12.

Рец.: L.OIivova?-Nezbedova?, J.Matu??ova?, Index lexika?lni?ch jednotek pomi?stni?ch jmen v ?echa?ch . Retrogra?dni index lexika?lni?ch jednotek pomi?stni?ch jmen v ?echa?ch. -Praha, 1991. — 269 s.; 236 s. // Мовознавство. — 1993. — n 1. — C. 77.

Рец.: O.O. Потебня і проблеми сучасної філології: Зб.наук.праць/Відп. ред.В.Ю. Франчук. — К.: Наук. думка, 1992. — 245 с. // Мовознавство. — 1993. — п.З. — С. 76-78.

Українська гіпотеза // Мовознавство. — 1993. — № 5. — С. 3-8.

Инославянские компоненты в топонимической системе юга Украины // XI Міжнародний з’їзд славістів: Слов’янсь­ке мовознавство: Доповіді. — К.: Наук. думка, 1993. — С. 185-200. Оцифровується

Співавтори: Ф.П. Сергєєв, А.К. Смольська, В.О. Колесник.

Тези, з тією ж назвою і тим же авторським колекти­вом: XI. Medzinarodny zjazd slavistov: Zbornik resume. — Bratislava: Veda, 1993. — S. 666. Доповідь виголошена А.К.Смольською на XI Міжнарод­ному з ‘їзді славістів у Братиславі 6.09.1993p. Матеріали обговорення доповіді: XI. Medzinarodny zjazd slavistov: Zaznamy z diskusie k prednesenym referatom. — Bra­tislava, 1998. — S. 585-586 (виступили: А. Лома, А.К. Смольська).

Мовний статус билин //Третьи Волковские чтения: Материалы обл. научн. конф. — Одесса, 1993. — С. 8-10. Оцифровується

1994

Методичні вказівки до курсу «Народознавство». Частина 1. Український етногенез та глотогенез. — Одеса, 1994. — 27 с.

Астронимика // Русская энциклопедия: Русская онома­стика и ономастика России: Словарь / Под ред. О.Н. Трубачева. -М.: Школа-Пресс, 1994. — С. 21-28.

Днепр // Восточноукраинский лингвистический сборник. — Донецк: ДонГУ, 1994. — Вып. 1. — С. 63-65.

Наймення України у М. В. Гоголя: період «Миргоро­да» (1832-1835) // Щорічні записки з українського мовознав­ства: зб. наук. праць. — Одеса: ОДУ, Друкарський двір, 1994. — Вип. 1. — С. 21-29. Оцифровується

Рец.: С. Чемеркін. — Мовознавство. — 1996. — № 2-3. — С. 77-78.

Нотатки про ономастику Миколи Куліша // Мова та стиль творів І.О. Буніна, М.pГ. Куліша, Ю.І. Яновського: зб. наук. праць / Відп. ред. Ю.О. Карпенко. — К., 1994. — С. 81-94.

Співавтор: О.Ю. Андрєєнко.

Рец.: Н. Арват. — Мовознавство. — 1997. — № 1. — С. 75-76.

Вступне слово // Там само. — С. 3-4.

Реєстри Війська Запорізького і проблема постання ук­раїнських прізвищ // Питання історичної ономастики України. -К.: Наук. думка, 1994. — С. 182-201. Оцифровується

Onomastic Bibliography 1990-1991: Slavic // Onoma. — 1994. — V.31. — №1-3. — P. 221-/a225.

Співавтори: Т. Горячева, І. Дуриданов, М. Новакова, К. Римут.

Onomastic Bibliography 1990-1991: Russian // Onoma. — 1994. — V. 31. — № 1-3. — Р. 266-279.

Співавтори: Т. Горячева, І.М. Колегаєва, Т.Ю. Ковалевська.

Onomastic Bibliography 1990-1991: Ukrainian // Onoma. — 1994. — V. 31. — №1-3. — P. 280-289.

Співавтори: І.М. Колегаєва, Т.Ю. Ковалевська.

Die Entwicklung der ukrainischen Onomastik von 1985­-1991 //Namenkundliche Infonnationen. — Leipzig, 1994. — №65/66. — S. 69-79. Оцифровується

Ономастичний гумор Миколи Куліша // Сатира і гу­мор в українській літературній традиції: Матеріали Всеукраї­нської наук. конф. — Чернівці, 1994. — С. 254-256. PDF

Співавтор О.Ю. Андрєєнко.

Русско-украинские параллели функционирования ли­тературной ономастики: Владимир Маяковский и Михайль Семенко // Русский язык и литература в современном диалоге культур: Тезисы докладов VIII Международного конгресса МАПРЯЛ. — Регенсбург, 1994. — С. 103-104. Оцифровується

Слово-заключення: В полоні потебнянських філологічних ідей. III. За круглим столом — молоді науковці // Роль філологічної спадщини О.О. Потебні в гуманізації і гуманітаризації педаго­гічної і філологічної освіти: Тези і матеріали міжвуз. наук.-теоретич. конф. — Одеса, Ізмаїл, Білгород-Дністровськ, 1994. — С. 118. Оцифровується

Українська древність так званої Новоросії: Лінгвістичні аспекти /Щорічні записки з українськ ого мовознавства: зб. наук. праць. — Одеса: emОДУ, Друк // Розвиток духовної культури слов’янських народів: зб. наук. праць. -К.: Наук. думка, 1991. — С.111-123.арський двір, 1994. — Вип. 1. — С. 67-69. Оцифровується

Те саме // Наук.-практич. конф. «Українське національне відродження: Проблеми, прогнози, державна політика»: Тези виступів. — Одеса, 1995. — С. 100-101.

Як формувалась українська літературна мова на Буко­вині // Українська мова на Буковині: Матеріали Всеукраїнсь­кої наук. конф., присвяченої 160-річчю від дня народження Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 1994. — С. 5-7. Оцифровується

1995

Методичні вказівки до курсу «Народознавство». Час­тина II. Українська ментальність. — Одеса, 1995. — 27 с. PDF

Національний аспект мови О.Ольжича // Міжнародна наук. конф. «Українська національна ідея: Минуле, сучасне, майбутнє»: Матеріали доповідей. — Одеса, 1995. — С. 115-117.

О. Потебня — зачинатель українського народознавства // Філософська і соціологічна думка. — 1995. — № 1-2. — С. 23-38.

Переклад рос. мовою: А. Потебня — зачинатель украинского народоведения // Философская и социологическая мысль. — 1995. — № 1-2. — С. 23-38.

Питання про найдавніші форми слов’янського язич­ництва: Ономастичний аспект //Acta onomastica. — Praha, 1995. — R. 36. — S. 91-100.

Проблема мовної приналежності билин // Щорічні за­писки з українського мовознавства: зб. наук. праць. — Одеса: ОДУ, Друкарський двір, 1995. — Вип. 2. — С. 10-19. Оцифровується

М.М. Коцюбинський та І.О. Бунін: ономастичні пара­лелі // Там само. — С. 28-30. PDF

Співавтор: О.Ю. Андрєєнко.

Слов’янська єдність та її розпад: Спроба реконструкції // Пам’ятки писемності східнослов’янських мов ХІ-ХVІІІ століть. — К.,1995. — Вип.2. Матеріали конф. пам’яті Л.П. Жу­ковської. — С .42-46. PDF

Українські географічні назви латинкою: Міркування ономаста // Відтворення українських власних назв (антропонімів і топонімів) іноземними мовами: Міжнародна наук. конф.: Доповіді та повідомлення. — К., 1995. — С. 14-21. Оцифровується

Українські звуки і та и: дві фонеми чи одна? // Мова. Часопис / Гол. ред. Ю.О. Карпенко. — Одеса: ОДУ, 1995. — № 1-2. — С. 56-61.PDF

Словарь русских говоров Одесщины. Введение // Там само. — С. 111-115.

Словарь русских говоров Одесщины. Абаза — банить­ся //Там само. — С. 115-122.

Співавтори: В. О. Попова, М. Г. Шатух, Л. I. Демьянова.

Передне слово // Там само. — С. 3.

Назви зоряного неба // Програми поглибленого вив­чення словесності у середній загальноосвітній школі. — К.,1995. -С. 39-42. Оцифровується

1996

Фонетика і фонологія сучасної української літератур­ної мови. Учбовий посібник для студентів філологічних факультетів. — Одеса: Чорномор’я, 1996. — 143 с.

Рец.: А. Багмут // Мовознавство. — 1997. — № 4-5. — С. 64-67.

О.Бондар // Щорічні записки з українського мовознавства. — Одеса: ОДУ, Романо ліл, 1996. — Вип. 4. — С. 75-77.

О.Бондар //Чорноморські новини (Одеса). — 1996, 26 червня.

Внимание, учителя! //Юг (Одеса). — 1996, 22 мая.

Новый учебник для филологов // Вечерняя Одесса. — 1996, 23 мая.

Для шанувальників української мови // Чорноморські новини. — 1996, 25 травня.

Для шанувальників української мови //Аргументы и факты. Украина Плюс — 1996. — №26.

Акустична класифікація звуків сучасної української літературної мови // Щорічні записки з україemнського мовemознавства: Зб. наук. праць. — Одеса: ОДУ, Друкарський strongдвір, 1996. — Вип. 3. — С. 22-30. Оцифровується

Постання назви гуцули //Культурно-історичні, соціальні та правові аспекти державотворення в Україні: Матеріали міжна­родної наук.-практич. конф. — Одеса,1996. — Частина 2. Особливості формування національної самосвідомості і культури. — С. 92-95.

Про найдавніші форми слов’янського язичництва //Слов’янський збірник. — Одеса: Астропринт, 1996. — Вип. 1-2. — С. 42-49.

Рец.: А. Багмут. — Мовознавство. — 1997. — № 6. — С.69-70.

Слов’янська міфологія і український фольклор // Мова та стиль українського фольклору: зб. наук. праць / Відп. ред. Ю.О. Карпенко. — К.: ІЗМН, 1996. — С. 22-33. Оцифровується

Вступне слово // Там само. — С. 3-5.

Чи існував скотарський етап слов’янського язичницт­ва?// Мовознавство. — 1996. — № 2-3. — С. 1em2-17.

Як і коли виникла українська мова// Третій Міжнарод­ний конгрес україністів: Мовознавство. — Харків, 1996. — С. 75-80. Оцифровується

Review of Onomastic Publications in Independent Uk­raine: 1992-93 // Onoma. — 1996. — V. 32. — P. 33-36.

Співавтор: І.М.Колегаєва.

Детронізація Велеса не відбулась // Матеріали Міжву­зівської міжнародної наук. Кирило-Мефодіївської конф. — Одеса, 1996. — С. 21-22. Оцифровується

Рец.: В.О. Горпинич. Словник відтопонімних прикмет­ників і назв жителів України. — Кіровоград, 1994. — Т.1 (А-К). — 160 с; Т.2 (К-Я). — С. 163-383 // Щорічні записки з українського мовознавства: зб. наук. праць. — Одеса: ОДУ, Романо ліл, 1996. -Вип. 4. — С. 72-75.

Рец.: Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки / Відп. ред. В.М. Русанівський. — К.: Наук. думка, 1994. — 596 с. // Мовознавство. — 1996. — № 4-5. — С. 70-72.

Рец.: О.О. Тараненко. Новий словник української мови: -Концепція і принципи укладання словника. — К.-Кам’янець-Подільський: Б.в., 1996. — 170 с. // Мовознавство. — 1996. — № 6. — С. 69-72.

Ред.: Англо-український словник медичних термінів / За ред. В.М. Запорожана, П.І. Джуля. Словник уклали: В.Й. Кресюн (голова), В.М. Запорожан, Ю.І. Бажора, О.П. Білоконенко та ін. — Одеса: Чорномор’я, 1996. — Т.1. (359 с) ; Т.2 (94 с).

Ю. О. Карпенко — редактор-лексикограф Словника.

1997

Ми — одесити. Експериментальний навчальний по­сібник з краєзнавства для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій / За заг. ред. С.В. Козицького. -Одеса: Маяк, 1997. — 317 с. Оцифровується

Колективна праця 29 авторів. Юp. О. Карпенко — співав­тор частини VI посібника — «Мова і культура» (с. 241-316).

Після видання посібника в одеській пресі з ‘явилася зли­ва рецензій та відгуків, спочатку панегірично-пози­тивних, а згодом, після виборів мера Одеси, гостро негативних.

Велес залишається на троні // Восточноукраинский лингвистический сборник. — Донецк: Донеччина, 1997. — Вып. 3. — С. 34-39.

Володимир Олександрович Горпинич: До 70-річчя від дня народження // Питання мовознавства: Зб. праць на честь 70-річчя В. О. Горпинича. — Кіровоград, 1997. — С. 4-7. Оцифровується

Мовні проблеми Одеси // Там само. — С. 96-103.

Ономастичні параметри фольклорних жанрів // Роди і жанри літератури: Зб. наук. праць за матеріалами міжвуз. конф., присвяченої пам’яті Г.А. В’язовського. — Одеса: Астропринт, 1997. — С. 222-223. Оцифровується

Походження назви Україна — загальної і власної// Оно­мастика та етимологія: Зб.наук. праць на честь 65-річчя Ірини Михайлівни Желєзняк. — К., 1997. — С. 81-89. Оцифровується

Рец. R. ?ramek. — Аcta onomasticа. — 1998. — Т. 39. — S. 169-170.

Пропозиції до нового видання «Українського право­пису» // Український правопис: Так і ні. Обговорення нової ре­дакції «Українського правопису». — К.: Довіра, 1997. — С. 130-131.

То звідки ж походить назва лемки? // Народознавчі зошити. — 1997. — №6 (18). — С. 353-357.

Стаття — критичний аналіз праці М. Л. Худаша «Походження назви лемки » (Народознавчі зошити. — 1995. — М 5. — С. 279-290). Відповідь М. Л. Худаша надрукована там же, поряд із статтею Ю.О.Карпенка, с. 358-366. Лакуни аргументації автор заповнює словесною експресією. Ще раз у тому ж ключі (і з тою ж зверхністю) М. Л. Худаш згадав статтю Ю.О. Карпенка в роботі: До питання походження назв бойки, гуцули, лемки // Народознавчі зошити. — №8. — № 3 (21). — С. 318, примітка 76.

Найдавніші гідронімічні шари Українських Карпат // Питання сучасної ономастики. VII Всеукраїнська ономастична конференція. Статті та тези за матеріалами конф. — Дніпропетровськ, 1997. — С. 81-82. PDF

Ред.: І. Бондаренко, Т. Хіно Українсько-японський слов­ник / За ред. Ю.О.Карпенка. — К.: Альтернативи, 1997. — 250 с.

Рец. В.Резаненко. — Мовознавство. — 1997. — №6. — С. 68-69.

1998

Гуцульська й бойківська гідронімія таоронімія Східних Карпат, спільне й відмінне // Народознавчі зошити.- 1998.- № 3 (21).- С. 244-248.

Кельтська гідронімія в Східних Карпат: І. Бондаренко, Т. Хіно Українсько-японський слов­ник / За ред. Ю.О.Карпенка. — К.: Альтернативи, 1997. — 250 с.тах // Слов’янсь­кий збірник.- Одеса: Астропринт, 1998. — Вип. 3. — С. 49-54.

Те саме: Слов’янська ономастика: Зб. наук,/strong праць нem/emа честь 70-річчя П. emП. Чучки.- Ужгород: Ред.-вид. відділ комітету інформації, 1998. — С. 120-126.

Предисловие // Я.Майстровой. Улицы Одессы: Спра­вочник по топонимии старой части города. — Одесса, 1998. — С.3-4.

Проблематика числа в славянской мифологии и Числобог «Велесовой книги» // Число — язык — текст: Сб. статей к 70-летию А. Е. Супруна. — Минск: Белгосуниверситет, 1998. — С.100-109. Оцифровується

Фонологічна історія українського вокалізму (на загаль­нослов’янському тлі) // Мовознавство: ХІІ Міжнародний з’їзд славістів: Доповіді української делегації. — 1998. — № 2-3.- С. 78-91.

Oнімія Українських Карпат // Щорічні записки з українського мовознавства: Зб. наук. праць. — Одеса: ОДУ,1998. — Вип. 5. — С.10-20.

Рец.: Е.С.Отин. Избранные работы. — Донецк: Донеччиp­на, 468 с. // Мовознавство. — 1998. — №6. — С. 67-69.

Ред.: І.Бондаренко, Т.Хіно Українсько-японський, японсько-український словник. Навчальний словник японських ієрогліфів/За ред. Ю.О.Карпенка.- К. Альтернативи,1998. — 592 с.

Рец. О. Бондар — Мовознавство. — 1999. — № 4-5. — С. 73-74.

1999

Гоголівська Русь: Збірник «Миргород» //Україна: На­ука і культура: Щорічник.-К.: Генеза,1999. — Вип. 30.- С. 236-240.

Карпатська оронімія: древні українсько-болгарські зв’язки // Наша школа (Одеса).-1999.- № 2-3. — С. 153-156.

Мовна ситуація в Одесі на загальноукраїнському фоні // Рідна мова — запорука безсмертя нації: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції.-К.: Книжкова палата Украї­ни, 1999.- С. 11-16. Оцифровується

Некарпатські назви Карпат // Записки з ономастики: зб. наук. праць.- Одеса: Астропринт,1999. — Вип. 1.- С.1-7. PDF

Праслов’янська оронімія Українських Карпат // Запис­ки з українського мовознавства: зб. наук, праць. — Одеса: Астропринт, 1999. — Вип. 7. — С. 17-26. Оцифровується

Проблема фракійської оронімії Українських Карпат // Записки з ономастики: зб. наук, праць .- Одеса: Астропринт, 1999. — Вип. 2. — С. 25-28. PDF

Проблеми германської гідронімії Українських Карпат // Щорічні записки з українського мовознавства: зб. наук. праць.-Одеса, 1999. — Вип. 6.- С. 42-45. Оцифровується

Тихий Дунай // Восточноукраинский лингвистический сборник. — Донецк: Донеччина,1999. — Вып. 5. — С. 3-9. Оцифровується

Космічні назви: Програма шкільного факультативно­го курсу // Записки з загальної лінгвістики: Зб. наук. праць. — Одеса: Астропринт, 1999. — Вип. 1. — С. 119-127. Оцифровується

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією (1­-3) //Записки з ономастики: Зб. наук, праць.- Одеса: Астропринт, 1999. — Вип. 1. — С. 104-106. PDF

Тут розглянуто праці:

Шульгач В.П. Праслов’янський гідронімний фонд: Фраг­мент реконструкції. -К.,1998. -367 с.

Голомидоваp М. В. Искусственная номинация в русской ономастике. -Екатеринбург, 1998. -231 с.

Калинкин В. М. Теория и практика лексикографии поэтонимов: На материале творчества А. С. Пушкина.-Донецк: Юго-Восток, 1999. — 246 с.

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією (4­-6) // Записки з ономастики: Зб. наук. праць.- Одеса: Астропринт, 1999. — Вип. 2. — С. 99-102. PDF

Тут описуються праці:

Ономастика України та етногенез східних слов’ян.- К., 1998. — 227 с.

Cлов’янська ономастика: Зб. наук. праць на честь 70-річчя П. П. Чучки. — Ужгород, 1998. — 236 с.

Громко Т.В., Лучик В.В., Поляруш Т.І. Словник народ­них географічних термінів Кіровоградщини.- К.-Кіровоград, 1999. — 222 с.

Іллірійська проблематика гідронімії Українських Кар­пат // Записки з українського мовознавства: Зб. наук. праць. Одеса: Астропринт, 1999.- Вип. 8. — С. 9-16. Оцифровується

Головна форма слов’янського язичництва // Слов’янсь­кий збірник.- Одеса: Астропринт, 1999. — Вип. 6. — С. 146-152.

Національне ім’я — національний символ // Проблеми сучасного літературознавства: Зб. наук. праць. — Одеса: Маяк, 1999. — Вип. 4. — С. 20-22. Оцифровується

Етюд про долю // Мовознавство. — 1999. -№ 4-5. — С. 9-14.

Праслов’янська гідронімія в Українських Карпатах//Мова. Ча­сопис/Гол. ред. Ю. О. Карпенко.- Одеса: ОДУ, 1999.-№ 3-4. — С. 42-48.

Проблема іллірійської гідронімії в Українських Карпатах: іллі­рійське чи слов’янське? // Записки з ономастики: зб. наук, праць. — Одеса: Астропринт, 1999. — Вип. 3. — С. 37-44. PDF

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією (7-9) // За­писки з ономастики: зб. наук, праць. — Одеса: Астропринт, 1999.- Вип. 3.- С. 103-106. PDF

Короткий аналіз праць:

Українська ономастика. Матеріали наукового семі­нару, присвяченого 90-річчю Кирила Кузьмича Цілуйка/Відп. ред. І. М. Железняк. — К., 1998.-201 с.

Лучик В. В. Іншомовні гідроніми Середнього Дніпро-Бузького межиріччя. — Кіровоград, 1999. -103 с.

Горпинич В. О., Антонюк Т. Р. Географічні назви в українській мові: Складні питання словозміни,тво­рення, правопису та наголошення. — К.: Іван Фе­дорів, 1999. — 152 с.

Рец. на випуски 1-3 «Записок s ономастики»:

Стрижак О. С. Українська ономастика на злам і тисячоліть // Украї­нська мова. — 2003. — № 3-4 — С. 107-123.

Рецензія в цій аналітичній статті займає с. 114-129.

Оронім Карпати // Acta onomastica. — Praha, 1999. — Roc. 40. Veriovano k lOO vyrocinarozeni Jana Svobody, DrSc.- S. 75-79.

Рец.: В. Г. Скляренко. Праслов’янська акцентологія. -К.: Укр. книга, 1998. — 342 с.//Мовознавство. — 1999.- №6.- С. 68-70.

2000

Українська мова. Енциклопедія/Співголови: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко. -К.: Укр. енциклопедія, 2000.- 752 с.

Ю. О. Карпенко автор 18 статей цієї фундаментальної праці: Алонім (с. 19), Букатевич (с. 54-55), Власні назви (pс. 79-80), Деонімізація (с. 126), Дроздовський (с. 150), Етнонім (с. 164), Космонім (с. 258-259), Мовознавство (с. 334-336), Одиниці мови (с. 393-394), Онімізація (с. 404), Ономастика (с. 404-405), Оно­мастика поетична (с. 405), Перейменування (с. 427-428), Рі вні мовної структури (с. 51p3), Томсон (с. 636), Філологія (с. 697-698), Функції мови (с. 714-716), Чередниченко(с. 726).

Томсон Олександр Іванович // Професори ОдНаціональне ім’я — національний символ // Проблеми сучасного літературознавства: Зб. наук. праць. — Одеса: Маяк, 1999. — Вип. 4. — С. 20-22.еського (Ново­російського) університету. Біографічний словник. Одеса: Аст­ропринт, 2000. — Т. 4p: Р-Я. — С. 223-225.

Мовна ситуація в Одесі: вивіски, реклама, назви вулиць// Мовні норми рекламного тексту: Матеріали «круглого столу». — Оде­са: Астропринт, 2000. — С. 5-9.

Про назву Карпати // Збірник лінгвістичних праць до 60-річчя проф. О. А. Колесникова. — Ізмаїл, 2000. — С. 16-20.

Древні попередники ороніма Карпати // Onomasticke prace. — Praha: Ustav pro jazyk cesky AV CR, 2000. — Svazek 4. Sbornik rozprav k sedemdesatym narozeninam Ivana Lutterera. — S. 199-204.

З праслов’янської оронімії Східних Карпат // Записки з україн­ського мовознавства. — Одеса: Астропринт, 2000. — Вип. 9. -С. 51-60.

Укр. врода — рос. урод // Ювілейний збірник на честь 70-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. — Ужгород, 2000. -С. 241-245.

Публікація містить значну кількість типографських огріхів.

Мова топонімів — мова землі: Онімізація тексту як художній за­сіб у романі Ліни Костенко «Берестечко» // Історико-літературний журнал (Одеса). — 2000. — № 5. — С. 75-80.

Дванадцять провідних персонажів роману Ліни Костенко «Бе­рестечко»: ономастичні спостереження // Записки з українсь­кого мовознавства. — Одеса: Астропринт, 2000. — Вип. 10. — С. 109-122.

Українське народознавство // Програми дисциплін кафедри української мови. — Одеса: Астропринт, 2000. — С. 126-140.

Попередня офсетна публікація: Українське народознавст­во // Програми дисциплін кафедри української мови. — Одеса: Астропринт, 1997. — С. 153-174.

Вступне слово //Там само/Відп. ред. Ю. О. Карпенко.-С. 3-6.

Попередня офсетна публікація: Вступне слово // Там само / Відп. ред. Ю. О. Карпенко. — С. 3-8.

Рец.: В. О. Горпинич. Словник відтопонімних прикметників і назв жителів України. — Кіровоград, 1994. — Т. 1 (А-К). — 160 с; Т. 2 (К-Я. Додаток: А-Л). — 163-383 с. // Ономастика і апелятиви. — Дніпропетровськ: ДЦУ, 2000. — Вип. 10. — С. 194-197. Те саме: Горпинич В.О. Словник відтопонімних прикметни­ків і назв жителів України. — 2-е вид.-Дніпропетровськ, 2000. — С. 366-368.

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією (10-12) // Записки з ономастики. 36. наук, праць. — Одеса: Астропринт, 2000. — Вип. 4. — С. 108-111. PDF

Стислі рецензії на праці:

Калинкин В. М. Поэтика онима. — Донецк: Юго-Восток, 1999.-408 с.

Медвідь-Пахомова С. М. Еволюція антропонімічних формул у слов’янських мовах. — Ужгород, 1999. — 246 с.

Матіїв М. Д. Словник гідронімів басейну ріки Стрий. -К.; Сімферополь: Кримнавчпеддержвидав, 1999.-91 с.