ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №8 2005

Н. М. Хрустик Асоціативність як засіб словотворення. C. 3 PDF

О. Ю. Карпенко Індивідуальний топонімічний фрейм: дальші кола C. 10 PDF

Г. В. Сеник Прізвиська Наддністрянщини C. 22 PDF

С. П. Павелко Одиничні жіночі імена в іменнику Косова C. 30 PDF

О. П. Огринчук Особливості семантико-словотвірної типології онімів (на матеріалі ойконімів Івано-Франківської області) C. 41 PDF

Ю. Л. Мосенкіс До вивчення міфонімів “Слова о полку Ігоревім” C. 46 PDF

М. В. Столяренко Власні назви в японській поезії жанру хайку C. 49 PDF

Н. Д. Калачева Функции античных мифонимов в творчестве А. С. Пушкина C. 60 PDF

Ю. О. Карпенко Ще раз про гумористичний принцип включення онімів у художній текст С. 67 PDF

Т. І. Крупеньова Онімія повісті Марко Вовчок “Інститутка” С. 78 PDF

О. Ф. Немировська Топонімікон як актуалізатор художнього простору (на матеріалі роману І. С. Нечуя-Левицького “Гетьман Іван Виговський”) С. 83 PDF

О. В. Саврей Фунціонування фонових онімів у прозі Ольги Кобилянської С. 93 PDF

Е. В. Боєва Онімна та безіменна системи у художньому тексті (на матеріалі драматургії О. Олеся) С. 103 PDF

Г. В. Шотова-Ніколенко Імена історичних осіб у романі Ю. Яновського “Чотири шаблі” С. 113 PDF

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією [22-24] С. 120 PDF

 

ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №9 2005

Е. В. Боєва Заголовки у творчій спадщині Григорія Сковороди (структурно-семантичний аспект) C. 3 PDF

Ю. О. Карпенко Ономастичні міркування C. 11 PDF

Н. Л. Швецова Прозвища и их мотивация в русских переселенческих говорах Одесщины C. 17 PDF

О. Ю. Медведєва Динаміка першої десятки імен жіночого іменника Болградського району C. 27 PDF

Н. Ю. Булава Словотвірні особливості сучасних українських прізвищ Північної Донеччини C. 37 PDF

О. Ю. Карпенко Спільне і відмінне в асоціативному осмисленні різних розрядів онімів C. 47 PDF

Т. В. Ковалевська Проблема конгруентності бренд-ергоніма та рекламного слогана С. 55 PDF

Л. Н. Гукова, Л. Ф. Фомина Индивидуально-авторская характеризация экклезионимов в творчестве А. С. Пушкина С. 62 PDF

Н. Д. Калачева Генезис и стилистика условно-поэтических имен в творчестве А. С. Пушкина С. 77 PDF

Т. І. Крупеньова Щодо функціонування антропонімів у художньому творі (на матеріалі повісті Марка Вовчка “Три долі”) С. 89 PDF

О. Ф. Немировська Антропономінації як засіб створення хронотопу (на матеріалі роману І. С. Нечуя-Левицького “Гетьман Іван Виговський”) С. 93 PDF

О. В. Саврей Функціонування топонімів у прозових творах Ольги Кобилянської С. 104 PDF

Г. В. Шотова-Ніколенко Зоонімікон романів Ю. І. Яновського С. 114 PDF

О. Д. Петренко Онімний простір збірника віршів Р. Дала “Dirty Beasts” С. 117 PDF

РЕЦЕНЗІЇ

О. Б. Ткаченко Карпенко О. Ю. Асоціативне визначення семантичного наповнення онімічних концептів С. 125 PDF

В. М. Калінкін Карпенкo Ю. О., Мельник М. Р. Літературна ономастика Ліни Костенко С. 127 PDF

Наші автори С. 149

 

ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №10 2007

H. M. Хрустик Особові імена з десемантизованими суфіксами як офіційні назви. С. 5 PDF

О. Ю. Карпенко Структура індивідуального ергонімічного фрейму. С. 11 PDF

С. П. Павелко Динаміка частотності чоловічих імен м. Косова з середини XX ст. С. 23 PDF

Ю. Б. Бабій Словотвірно-структурна характеристика сучасних прізвищ Середньої Наддніпрянщини (патронімні утворення). С. 31 PDF

Н. Ю. Булава Специфіка відіменних прізвищ північної Донеччини. С. 41 PDF

О. Ф. Немировська Ономастичні реалії як фактор історичного часу і простору (на матеріалі українського народного героїчного епосу) С. 55 PDF

Г. І. Мельник Україна в поезії і в онімії Євгена Маланюка. С. 64 PDF

Н. Д. Калачева Генезис и стилистика условно-поэтических имен в творчестве А. С. Пушкина (Метаморфозы поэтонима Клит) С. 68 PDF

Ю. О. Карпенко Про вагомість кандидатського дослідження (ономастичні студії драматичних творів Лесі Українки) С. 79 PDF

О. В. Саврей Стилістичні функції граматичних модифікацій антропонімів у прозі Ольги Кобилянської. С. 87 PDF

Т. I. Крупеньова Особливості номінацій у новелах В. Стефаника. С. 94 PDF

Г. В. Шотова-Ніколенко Топоніми в романі Ю. І. Яновського «Чотири шаблі». С. 99 PDF

Е. В. Боева Ономастичні засоби створення хронотопу в поетичному тексті (на матеріалі поезій І. Багряного). С. 109. PDF

РЕЦЕНЗІЇ

В. В. Лучик Карпенко О. Ю. Проблематика когнітивної ономастики. С. 121 PDF

М. І. Зубов Крупеньова Т. І. Функції власних назв у драматичних творах Лесі Українки. С.129. PDF

Г. Ф. Ковалев И это якобы «все о русских именах». С. 133. PDF

Л. Н. Гукова, Л. Ф. Фомина Размышления над книгой Е. С. Обуховой «Ономастика лицейской лирики А. С. Пушкина». С. 137. PDF

 

ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №11 2008

М. Л. Микитин-Дружинець Психофоносемантика жіночого іменника C. 3 PDF

Ю. О. Карпенко Навколо східнослов’янської етнонімії C. 8 PDF

Г. І. Мельник Міркування про теоретичні засади літературної ономастики C. 20 PDF

O. Ф. Немировська Хрононіми як показник історичного часу (на матеріалі роману С. Нечуя-Левицького «Гетьман Іван Виговський») C. 28 PDF

Н. Г. Иванова Препонент термина батионим: этимология, семантика, структура C. 36 PDF

Ю. М. Новикова Назви осіб за родинними стосунками в основах сучасних прізвищ Центральної та Східної Донеччини C. 41 PDF

Ю. Б. Бабій Функціонування прізвищевих субстантивів, співвідносних з особовими іменами, у середній Наддніпрянщині C. 52 PDF

О. В. Заінчковська Мікротопоніми Південно-Східного Поділля, похідні від апелятивів C. 60 PDF

Е. В. Боєва Онімний простір в художньому світовідтворенні Григорія Сковороди С. 72 PDF

Г. В. Шотова-Ніколенко Ономастичні перифрази в поезії Дж. Г. Байрона C. 81 PDF

О. Д. Петренко Поетонімосфера повісті Р. Дала для дітей «Danny the champion of the World» C. 88 PDF

Ю. В. Вит Эпонимы в англоязычной офтальмологической терминологии C. 94 PDF

В. В. Орлов Особенности употребления имени собственного в публичной речи политика C. 101 PDF

О. Ю. Карпенко Структура хрононімічного фрейму C. 111 PDF

Наші автори C. 119 PDF

 

ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №12 2009

М. Л. Микитин-Дружинець Психофоносемантика чоловічого іменника C. 3 PDF

О. В. Чорноус Динаміка чоловічих особових імен м. Кіровограда у XX столітті (найуживаніші імена) C. 11 PDF

Г. В. Сеник Прізвиська Одещини C. 20 PDF

О. В. Заінчковська Відантропонімні мікротопоніми південно-східного Поділля C. 31 PDF

Н. М. Хрустик Дещо про асоціативність у найменуваннях тварин C. 43 PDF

О. Ю. Карпенко Про космонімічний фрейм C. 51 PDF

В. Ю. Неклесова Хрононіми у руслі когнітивної ономастики C. 64 PDF

Г. І. Мельник Онімія в ідіостилі «Чорних віршів» Євгена Маланюка C. 74 PDF

А. В. Лупол Найчастотніший онім у поезіях Василя Стуса C. 79 PDF

Г. В. Шотова-Ніколенко Міфопоетоніми в одах Джона Кітса C. 89 PDF

О. Ф. Немировська Антропонімічні реалії як актуалізатор історичного часу і простору (на матеріалі драми Л. М. Cтарицької-Черняхівської«Гетьман Дорошенко») C. 95 PDF

О. Ф. Немировська, Я. В. Захматова Топоніми як засіб моделювання художнього простору і стилізації (на матеріалі поезії Лесі Українки) C. 107 PDF

Т. М. Можарова Культурно значимі географічні назви, або назви-символи світового значення, у творах Івана Драча C. 117 PDF

Ю. О. Карпенко Заголовколомки C. 126 PDF

Наші автори C. 132 PDF

 

ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №13 2010

Світлої пам’яті  доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка

Вступне слово C.5 PDF

Звезда по имени Карпенко C.7 PDF

Н. М. Бербер Про актуалізацію асоціативного потенціалу антропонімів у художньому тексті (на матеріалі роману «Солодка Даруся» Марії Матіос) C.14 PDF

Е. В. Боєва Онімічний аспект проблеми ідіостилю Валерія Шевчука (на матеріалі роману «Стежка в траві») C. 25 PDF

Н. В. Вебер Мікроойконіми Івано-Франківщини на -и/-і C. 38 PDF

Г. О. Волинська Особливості антропонімікону драми Миколи Куліша «Патетична соната» C. 53 PDF

О. В. Заінчковська Відойконімні мікротопоніми Південно-Східного Поділля C. 61 PDF

Т. І. Крупеньова Функціональне навантаження власних назв історичних осіб у художньому тексті (на матеріалі драматургії Лесі Українки) C. 68 PDF

Г. І. Мельник Специфіка онімікону у збірці Є. Маланюка «Влада» C. 76 PDF

М. Л. Микитин-Дружинець Мотиваційна база сімейно-родових та колективно-територіальних прізвиськ Стрийщини C. 84 PDF

О. Ф. Немировська Безонімні номінації в художньому просторі (на матеріалі прози О. Ю. Кобилянської) C. 92 PDF

А. П. Романченко Онім як референт та агент порівняння C. 104 PDF

Г. В. Ткаченко Утворення нового розряду хрематонімів та його підгруп на основі вивчення різноманітних видів і типів зброї C. 113 PDF

О. В. Чорноус Особове ім’я як антропонімна категорія C. 120 PDF

Л. В. Шевчук Динаміка найуживаніших чоловічих імен м. Іллічівська C. 129 PDF

Наші автори C. 139 PDF

 

ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №14 2011

Світлої пам’яті  доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка

Ковалев Г. Ф. Юрий Александрович Карпенко — выдающийся ономаст и славист(1929-2009) C.5 PDF

Бербер Н. М. Дві Марії: до проблеми ономастичного зіставлення (на матеріалі малої прози Марії Матіос) C.7 PDF

Боєва Е. В. «Сонячна машина» В. Винниченка: ономастичні пошуки та знахідки C. 18 PDF

Гогуленко О. П. Відтворення українського іменника в антропономінаціях Панаса Мирного C. 30 PDF

Гукова Л. Н., Фомина Л. Ф. Номинативная парадигма концепта Петербург в дискурсе А. С. Пушкина C. 41 PDF

Долбіна К. Д. Ономагенні класи тварин C. 52 PDF

Dombrovan T. I. The semantics of modern English personal names of Celtic origin C. 57 PDF

Калинкин В. M. С точки зрения Ю. А. Карпенко: I. НАЧАЛО (1961-1981 гг.) C. 71 PDF

Karavaeva T. L. Structural and semantic types of eponyms C. 80 PDF

Karpenko O. Yu. De-onymization process C. 90 PDF

Ковалев Г. Ф. Автобиографизм ономастики Н. В. Гоголя C. 97 PDF

Ковалева Л. Г. Тенденции выбора имен собственных в произведении (на материале романа А. Труайя «Семья Эглетьер») C. 112 PDF

Крупеньова Т. I. Специфіка антропонімів у творах Оксани Забужко C. 119 PDF

Лучик В. В. Актуальні напрями української ономастики C. 126 PDF

Мельник Г. I. Топонім Україна в поезії Є. Маланюка американського періоду C. 131 PDF

Неклесова В. Ю. Реалізація віртуального скрипту у хрононімії (на матеріалі роману «Кінець Вічності» А. Азімова) C. 139 PDF

Немировська О. Ф. Топонімічна парадигма і художній простір (на матеріалі історичної повісті О. Назарука «Роксоляна») C. 150 PDF

Романченко А. П. Ономастичний простір літературної казки Всеволода Нестайка C. 161 PDF

Селіванова О. О. Ергонімікон міста Черкаси: когнітивний аспект C. 171 PDF

Скляренко О. М. Семантема кінь в ономастичній сфері C. 180 PDF

Ткаченко Г. В. Асоціативний словничок англійської хрематонімної лексики C. 195 PDF

Яцій В. О. Про походження українського прізвища Клепало C. 216 PDF

Наші автори C. 219 PDF